22/12/2563

บริการออกหนังสือยืนยันยอดธนาคาร สำหรับผู้สอบบัญชี

จุดเด่น

ข้อมูลครบถ้วน และครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการใช้บริการ

บริการออกหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก และสินเชื่อให้ผู้สอบบัญชี

เงื่อนไขบริการ

​แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้​

  • ชื่อนิติบุคคล และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • ชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ที่ธนาคารสามารถติดต่อได้ และ E-mail
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อตัดค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อนิติบุคคลที่ขอออกหนังสือยืนยัน ยอดธนาคาร และเป็นบัญชีที่ Active
  • วันที่ที่ขอข้อมูล ต้องระบุ วัน เดือน ปี ของข้อมูลที่ต้องการให้ธนาคารยืนยันยอด
  • ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ตัดค่าธรรมเนียม (สำหรับกรณีส่งใบคำขอผ่าน สาขา) หรือผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับกรณีส่งใบคำขอผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM))

ค่าธรรมเนียม

  • บัญชีละ 100 บาท

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารให้ผู้สอบบัญชี ผ่านช่องทางใด ?
ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารถึงลูกค้า ใช้ระยะเวลากี่วัน ?
เงื่อนไขการหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ?
ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ไหน ?