15/12/2563

Statement KBank โฉมใหม่ ง่าย ครบ จบทุกข้อมูล

​​​​​​รายละเอียดครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง​

​​  
 
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563​ ธนาคารกสิกรไทยจะให้บริการรายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account) และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current  Account) ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา, K-Contact Center, K-BIZ Contact Center และ K PLUS โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน

 ​

1 2

รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน

K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account

รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน(มีรายละเอียด)

K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account (with Detail)

  • สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ/ สถานทูต/ สถาบันการเงินต่างๆ / หน่วยงานอื่นๆ
  • สำหรับตรวจสอบรายการธุรกรรม
  • ​แสดงเลขที่บัญชีครบถ้วน สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการเพื่อติดต่อราชการ / สถานทูต / สถาบันการเงินอื่น /หน่วยงานอื่นๆ​​
  • เพิ่มรายละเอียดผู้รับโอน/ผู้โอน สามารถใช้ตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเอง
  • แสดงเลขที่เช็คทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน
  • เพิ่มคำอธิบายรายการธุรกรรมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น
  • เพิ่มคำอธิบายรายการธุรกรรมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น
  • เพิ่มคำอธิบายชื่อช่องทาง
  • เพิ่มคำอธิบายชื่อช่องทาง
คลิกเพื่อเลื่อน
 

 

ช่องทางการขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก

 

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์/กระแสรายวัน

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์/กระแสรายวัน(มีรายละเอียด)

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
K-Contact Center 02-8888888 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
K-BIZ Contact Center 02-8888822 สำหรับลูกค้านิติบุคคล
K PLUS
คลิกเพื่อเลื่อน
 

ตัวอย่างรายการเดินบัญชีเงินฝาก

 

หมายเหตุ : รายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ จะแสดงชื่อรายการและชื่อช่องทางของรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น ไม่สามารถแสดงข้อมูลรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้


ตัวอย่างรายการเดินบัญชีเงินฝาก (มี​รายละเอียด)

 

​หมายเหตุ:  รายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ จะแสดงชื่อรายการ ชื่อช่องทางและรายละเอียดแบบใหม่ของรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น ไม่สามารถแสดงข้อมูลรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้


ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก – อัตราเดิม

ระยะเวลา

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์/กระแสรายวัน

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์/กระแสรายวัน(มีรายละเอียด)

ข้อมูลย้อนหลังกลับไป น้อยกว่า 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
100 บาท​

ข้อมูลย้อนหลังกลับไป ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 24 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
200 บาท
ข้อมูลย้อนหลังกลับไป มากกว่า 24 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
500 ​​​บาท​

​หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมในตารางเป็นค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา, K-Contact Center และ K-BIZ Contact Center สำหรับการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง K PLUS และ K-Cyber ไม่มีค่าธรรมเนียม ​​​

คลิกเพื่อเลื่อน
 

 

คำถามที่พบบ่อย

สามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account) ที่แสดงเลขที่บัญชีครบถ้วน ทาง K PLUS ได้หรือไม่ ?
รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (มีรายละเอียด) (K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account (with Detail)) ที่แสดงเลขที่บัญชีบางส่วน สามารถนำไปใช้ยื่นหน่วยงานราชการ/สถานทูต/สถาบันการเงินต่างๆ / หน่วยงานอื่นๆ ได้หรือไม่ ?
ในช่องรายละเอียดของ รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (มีรายละเอียด) เพราะเหตุใดจึงแสดงชื่อ/เลขที่บัญชีไม่เต็ม ?
ในช่องรายละเอียดของ รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (มีรายละเอียด) เพราะเหตุใดบางรายการจึงแสดงเป็นรหัสอ้างอิง ?
รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account) มีช่องแสดงรหัสสาขา และผู้ทำรายการ แต่ รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน (มีรายละเอียด) (K-Deposit Statement of Saving Account/Current Account (with Detail)) ไม่มี เพราะเหตุใด ?
บัญชีเงินฝากประจำและบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ สามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ ได้หรือไม่ ?
Barcode ที่แสดงในหน้าแรก มีไว้เพื่ออะไร ?
หากต้องการแนะนำ/ติ/ชม/แจ้งปัญหาเกี่ยวกับรายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ สามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง ?
รายการเดินบัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่สามารถแสดงข้อมูลชื่อรายการแบบใหม่ ชื่อช่องทาง และข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้หรือไม่ ?
​ ​
​​

ประเภท