Middle|Left Green

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

​​​​​ประหยัดพลังงาน “ลดโลกร้อน” พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 
HtmlBlock
11
Padding
 
 
 

มั่นใจในผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาในการชำระคืนสินเชื่อ

รับประกันผลการประหยัดพลังงานโดยบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงาน (ESCO)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 %
ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

รวมค่าบริการที่ปรึกษาและดำเนินการของบริษัทจัดการด้านพลังงาน

ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ

รายละเอียดบริการ

โปรแกรมสินเชื่อที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน”

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว / สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 100%

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี (หรือตามระยะเวลาคืนทุนของโครงการ)

อัตราดอกเบี้ย

แคมเปญสินเชื่อ Green Zero

 1. โปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0 % นาน 3 เดือน (สำหรับการสมัครใช้สินเชื่อตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565)

  สำหรับโครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

   ระยะเวลาโครงการ :

  • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 0 % เป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เบิกใช้วงเงินกู้งวดแรก
  • เงื่อนไขการเบิกใช้เงินกู้ : เบิกใช้เงินกู้งวดแรก ภายใน 31 ธันวาคม 2565
   หมายเหตุ การคิดอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษได้
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565)

  MLR-1.00% = 4.47 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี)
  MLR-0.80% = 4.67 % ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี)
  (อ้างอิงตามอัตรา MLR ปัจจุบันที่ 5.47 % ต่อปี)

หลักประกัน

ตามนโยบายของธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะผู้กู้

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์
 • เป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้า) มากกว่า 100,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินค้า
 • บริษัท ESCO / Supplier ที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ต้องเป็น ESCO / Supplier ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 • โครงการและลูกค้าที่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (บริษัท ESCO เป็นผู้จัดทำ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดและและย้อนหลังรวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO เป็นผู้จัดทำ)
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท ESCO คืออะไร ?

บริษัท ESCO หรือบริษัทจัดการพลังงาน คือผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการประหยัดพลังงาน ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ รวมถึงดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการ นอกจากนี้ ESCO ยังมีบทบาทในการรับประกันผลประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการด้วย

ถ้าผลการประหยัดไฟไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จะมีผู้รับผิดชอบอย่างไร ?

หากผลการประหยัดไฟไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ESCO จะต้องเข้าไปทำการวัดผลและตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขให้ทันท่วงที หากไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ESCO ต้องรับผิดชอบในการชดเชยส่วนขาดของการรับประกันผลประหยัดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดในการชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารจะไม่ได้รับผลกระทบ

ประเภทของสถานประกอบการหรือธุรกิจที่เหมาะสมในการเข้าโปรแกรมสินเชื่อนี้ ?

เป็นสถานประกอบการทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง ทั้งนี้สามารถครอบคลุมได้ในหลาย ๆ ธุรกิจ

การพิจารณาหลักประกันเป็นอย่างไร ?

เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ทั้งนี้อาจพิจารณาจดจำนองหลักประกันที่เป็นเครื่องจักร จดจำนองหลักประกันทางธุรกิจหรือจดจำนองหลักประกันเดิมให้ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left