Middle|Left Green

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บัญชีหมุนเวียน ​จัดการง่าย
สั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด

สะดวก ปลอดภัย
เหมาะสำหรับ​ผู้ที่ต้องทำธุรกรรมเป็นประจำ

HtmlBlock
11
 
 
 

เขียนเช็คสั่งจ่ายได้
ไม่จำกัดจำนวนเงิน

​​​​​​สั่งจ่ายล่วงหน้าได้ สะดวกสำหรับการบริหารบัญชี


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
12
 
 
 

สะดวก ปลอดภัย ทั้งจ่ายและรับ

ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก

เพราะสั่งจ่ายผ่านเช็ค

ไม่ต้องกังวลหากเช็คสูญหาย

เพราะผู้รับเช็คที่มีชื่อระบุบนหน้าเช็คเท่านั้นที่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้

หมดปัญหาเรื่องเงินไม่พอจ่ายเช็ค

เพียงสมัครบริการโอนเงินอัตโนมัติ​


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
13
 
 
 

ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย

 ​​​​​ 
Middle|Right
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ
​​
คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บริษัท จำกัด (บจก.) / บริษัท มหาชน จำกัด (บมจ.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
   ​(กรณีไม่ใช่กรรมการซึ่งลง​ชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • งนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและป ระทับตรา)ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างกรรมการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสง​ค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card​ (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียน (หส. 2) ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. ​หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) และประทับตราห้างหุ้นส่วน ​(กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้
 1. หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อ​​ผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง   (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างหุ้นส่วนผู้จัดการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​​
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามหนังสือรับรองข้อ 2
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด​

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด สหภาพแรงงาน วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น ประธาน คณะกรรมการ กรรมการ เป็นต้น
 3. ข้อบังคับ
 4. เอกสารที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา) ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

นิติบุคคลประเภทอื่นๆ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด คริสตจักร หน่วยงานราชการ ฯลฯ)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด​ ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น กรรมการ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี เจ้าอาวาส เป็นต้น
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท ยกเว้นหน่วยงานราชการไม่ต้องผนึกอากรแสตมป์)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
HtmlBlock
32
 
 
Bottom|Center
 
HtmlBlock
33
 

บริการเสริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ SMS ขยันบอก

เงินเข้าก็บอก เงินออกก็รู้

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่าน SMS

ช่องทางการสมัคร

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร
​​​
 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อสมุดเช็คที่ไหนได้บ้าง ?
ถ้าสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ถึงเวลาจริงเงินกลับไม่พอ จะยกเลิกเช็คได้หรือไม่ ?

หากสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ จะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้เพียงพอภายในวันที่สั่งจ่ายเช็ค หากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีเงินไม่เพียงพอจะถูกเรียกเก็บค่าปรับเช็คคืน

ถ้าหากเช็คหาย ต้องทำอย่างไร ?

กรณีเช็คหาย ให้ลูกค้าแจ้งความและนำใบแจ้งความมาแจ้งอายัดเช็คกับธนาคาร

บริการโอนเงินอัตโนมัติ​มีรายละเอียดอย่างไร ?

ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านเช็ค โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเช็คเรียกเก็บ ซึ่งธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์​ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ให้เพียงพอต่อการจ่ายเช็คเรียกเก็บ คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท / วัน


 
 
 
None
5
 
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​

 
 
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี

 • สามารถใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอน
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ​ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝาก​
​​ ​


 
 
 
InvisibleSectionName
40
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี​
 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี


 

 
 
 
None