/th/promotion/pages/odd-gold-trading.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565

สิทธิพิเศษ เมื่อทำการผูกบัญชีกสิกรไทย เพื่อซื้อขาย และออมทอง

เงื่อนไขสำหรับ GOLD NOW (ฮั่วเซ่งเฮง)
 • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย และผูกบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อใช้ทำธุรกรรมตัดบัญชีชำระราคาทองคำ กับ แอปพลิเคชัน Gold Now ของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด และทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gold Now และเริ่มทำการซื้อ ขาย ออมทองคำครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,500 สิทธิ สิทธิละ 100 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3 เดือน และจะแบ่งการรับสิทธิ์ในแต่ละเดือนดังนี้
  • เดือนที่ 1 ภายในวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
  • เดือนที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
  • เดือนที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในแต่ละเดือน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด จะประกาศเลขที่บัญชีเงินฝาก และเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.huasengheng.com/goldnowpayroll และโอนเงินรางวัลจำนวน 100 บาทเข้าบัญชีออม Now ภายในวันที่ดังนี้
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 1
  • วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 2
  • วันที่ 15 มกราคม 2566 สำหรับที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 3
 • รางวัลนี้ไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • หากคณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมรายใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีพฤติกรรมในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรมตามความเหมาะสม
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • การให้รางวัลนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย บริษัท ฮั่ว-เซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Gold Now โทร 02-112-2288 โดยตรง
 • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขสำหรับ InterGOLD
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย ทองคำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 • รับเงินเพิ่มเข้าพอร์ททองคำ 100 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย และทำธุรกรรมตัดบัญชีเพื่อชำระราคาทองคำครั้งแรกสำเร็จกับ InterGOLD ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 แล้วเงินจะเพิ่มเข้าพอร์ททองคำของท่านในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 • การผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย เพื่อใช้ทำธุรกรรมซื้อ-ขาย ทองคำ กับ InterGOLD ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ InterGOLD และต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จำกัด 1 สิทธิ / พอร์ททองคำ / บัญชีเงินฝากกสิกรไทย ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • ทองคำที่ซื้อต้องมีนำหนักขั้นต่ำ 1 บาททองคำขึ้นไป
 • ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • การให้สิทธิพิเศษนี้ดำเนินการโดยบริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดย InterGOLD หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ InterGOLD โทร 02-222-0007 โดยตรง
 • บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขสำหรับ Shining Gold
 • ฟรีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย ทองคำ เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย และทำธุรกรรมตัดบัญชีเพื่อชำระราคาทองคำครั้งแรกสำเร็จกับ Shining Gold ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”)
 • การผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย เพื่อใช้ทำธุรกรรมซื้อ - ขาย ทองคำ กับ Shining Gold ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ Shining Gold และต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อทองคำ คือ 500 บาทขึ้นไป
 • ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • การให้สิทธิพิเศษนี้ดำเนินการโดยบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย Shining Gold หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Shining Gold โทร 02-626-2222 ต่อ 100 โดยตรง
 • บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

บัญชี บัตรเดบิต