บัตรเงินด่วน Xpress Cash กดเงิน ผ่อนของ รูดช้อป

บัตรเงินด่วนอนุมัติไว
สมัครง่าย ได้เงินเร็ว

ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน

1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รายละเอียดโปรโมชั่น

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

แนะนำพิเศษ

คำนวณยอดชำระเบื้องต้น

Select required amount
ยอดชำระทั้งหมด
{{ (pv+pmtx) | currency }} บาท
จำนวนดอกเบี้ย
{{ pmtx | currency }} บาท

ตารางค่างวดและอัตราดอกเบี้ย

จำนวนวัน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย (บาท)
{{ npx }} {{ prog_INT }}% {{ calINT(npx, pv, prog_INT) | currency }}

ดอกเบี้ยและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

วงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ย

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้ว
อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
พนักงานประจำที่มีบัญชี
เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
และเลือกชำระเงินโดยการ
หักบัญชีอัตโนมัติ
พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ /
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
240,001 ขึ้นไป 18% 20%
80,001 - 240,000 22% 24%
ไม่เกิน 80,000 บาท 25% 25%

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
  โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ อัตราดอกเบี้ยชำระสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวนใช้อัตราดอกเบี้ย
  ปกติตามอัตราดอกเบี้ยกดเงินสด
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบัตรเงินสดใหม่เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนชำระสินค้าผ่านวงเงินบัตรเงินด่วน Xpress Cash แบบผู้ถือบัตรเป็นผู้รับดอกเบี้ย นานสูงสุด 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ พิเศษเริ่มต้น 0.59% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (อัตราดอกเบี้ยฯ) บริการผ่อนชำระ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน (Flat Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี (Effective Rate) ดังระบุในตาราง

จำนวน Term
ที่ผู้ถือบัตรแบ่งจ่าย
Flat Rate ต่อเดือน Effective Rate

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

รายละเอียดบัตรเงินด่วน Xpress Cash

สินเชื่อบัตรเงินสด วงเงินอนุมัติสูง

เงินด่วนฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีรายได้ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป

เงินด่วนฉุกเฉินวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินสดต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินสดจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิม หรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน

ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดได้ง่าย ๆ... แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • *รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด และเอกสารประกอบได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

  หมายเหตุ :
  กรณีการขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง เฉพาะวงเงินในบัตรเท่านั้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เดิมที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร

กดเงินสด / รูดซื้อ / รูดผ่อน ครบ!!
จบในบัตรเดียว

เลือกกดถอนเงินสดได้ง่ายๆ ได้ 4 วิธี
 1. บัตรไม่ต้อง! ถอนเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตรเงินสด

  ถอนเงินสดได้ทันใจโดยไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ทำเองได้ง่ายๆ เพียงสร้างรายการถอนจากวงเงินในบัตรของคุณผ่าน K PLUS และนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM กสิกรไทย ก็พร้อมรับเงินสดทันที
  วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร

 1. โอนเงินด่วนฉุกเฉินจากบัตรเงินสดเข้าบัญชีได้เลย

  อยากใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็สามารถโอนเงินจากบัตรเงินสดตรงเข้าบัญชีเงินฝากของคุณได้ทันที ทำเองก็ได้ง่ายๆ บน K PLUS
  วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

 1. กดถอนเงินด่วนฉุกเฉินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทย 24 ช.ม. ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ใช้บัตรเงินสดกดเงินได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน กดได้สูงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สะดวก...อยู่ที่ไหนก็โทรสั่งเงินด่วนฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีได้กับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้
  (Call for Xpress Cash)

  แค่โทรสั่งที่ 02-8888888 ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 1. หมายเหตุ

  • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำสำหรับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  • บัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัญชีเงินฝากที่จะสั่งเงินโอนเข้าจะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียวกัน
  • เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการถัดไป
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-8888888
ใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้า / บัตรรูดซื้อของได้*:
 • รูดซื้อสินค้าชำระเต็มจำนวน หรือรูดผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน

  ลูกค้าสามารถใช้บัตร Xpress Cash รูดชำระสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวนได้ที่ร้านค้าทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ UnionPay และสามารถใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้ารูดผ่อนชำระสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยดอกเบี้ยการรูดซื้อสินค้าเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน
  เงื่อนไขการรูดซื้อสินค้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จ่ายคืนขั้นต่ำเบาๆ

จ่ายคืนสบายๆ ขั้นต่ำ 3% หรือ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 หรือ 500 บาท
 1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า)
 2. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินขั้นต่ำ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า) อัตราคำนวณจริง 3.3333%
จ่ายสบาย ไม่ต้องกลัวลืม เพียงสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครใช้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสารแนบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาหน้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  • รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
จ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย*
 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (Auto Payment)*
 2. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)*
  วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS
 3. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking)*
 4. โอนชำระยอดคงค้างผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย*
 5. ชำระยอดคงค้างด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
* กรณีทำรายการจ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นการทำรายการของวันถัดไป

บัตรเงินด่วน อนุมัติไว..ได้เงินเร็ว

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่ 08:00 - 19:00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติไว..
  ได้เงินเร็วทันใช้

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือนแค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร ได้เลย

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไร พิจารณาจากอะไร ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากเอกสารรายได้และความสามารถในการชำระหนี้

ทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

ทราบผลการอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) เป็นบัตรที่สามารถใช้กดเงินสด รูดซื้อของ และผ่อนจ่ายได้ในบัตรเดียว สมัครง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

มีค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศ

กดเงินได้ครั้งละกี่บาท ? กดได้สูงสูดวันละกี่บาท ? และในหนึ่งวันสามารถกดเงินได้สูงสุดกี่ครั้ง ?

สามารถกดเงินสดจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเงินสดได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อวัน และกดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ถ้าไม่ได้กด/เบิกถอนวงเงินใช้จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ถ้าไม่กด/เบิกถอนวงเงินใช้ จะไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ เพราะการคิดดอกเบี้ยจะคิดตามยอดที่ลูกค้ากด/เบิกใช้ตามจริง (การคำนวนดอกเบี้ยของการกด/เบิกใช้เงิน จะเป็นการคำนวนแบบรายวัน แบบลดต้นลดดอก) และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัคร ต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง ?

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888

ข้อจำกัดของการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?
 1. ลูกค้าต้องมีแอป K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.13.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
 2. หากลูกค้าต้องการสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 จำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย
 3. ลูกค้าสามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. เท่านั้น
จะรู้ผลอนุมัติเมื่อไร ?

ทราบผลการอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ภายใน 1 วันทำการ (ไวสุด 15 นาที) หากกดสมัครในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อนอกเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มจากผลการพิจารณาเบื้องต้น สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยสามารถถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ได้เลย

สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่น ใช้เอกสารแสดงรายได้เพียงอย่างเดียว ด้วยการถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ด้วยเช่นกัน

ถ้าสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 หลังผ่านอนุมัติแล้ว ต้องรอเงินกี่วัน ?

ถ้าสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 และผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ตอนสมัคร ภายใน 2 วันทำการ สามารถเบิกถอนใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอบัตร

นานเท่าไร ถึงจะได้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ?

3-7 วัน หลังได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางโดยบัตรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม ?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อย

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อน สามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าหน้า "ธุรกรรม" เลือกเมนู "บริการอื่น"
  • กด "บริการ NDID" และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
  • กด "ยอมรับ" เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  • กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด "ยืนยัน"
  • ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ได้เลย

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?
หากพบหน้าจอแสดงผลว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร จะขอทราบเหตุผลการปฏิเสธได้อย่างไร ?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท