{{title-1}}{{title-2}}

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกบริการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกจังหวัด/อำเภอ

 • ขั้นตอนที่ 3

  เลือกสาขา

 • ขั้นตอนที่ 4

  เลือกวัน/เวลา

 • ขั้นตอนที่ 5

  ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

 • ขั้นตอนที่ 6

  สรุปผลการจอง

ระบุประเภทลูกค้า / ประเภทบริการลงทะเบียนให้ธนาคารติดต่อกลับ
เพื่อแนะนำการสมัครพร้อมเพย์ คลิก

เลือกจังหวัด อำเภอ/เขต

สาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ

เลือกวัน/เวลา ที่ต้องการเข้ารับบริการ

เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ

ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

จองเวลาสำเร็จ

จองเวลาเข้าใช้บริการไม่สำเร็จ

ขออภัยค่ะ ธนาคารไม่พบข้อมูลลูกค้า ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการจองได้ที่ THE WISDOM Contact Center 02-888-8899

 • ชื่อ-นามสกุล

 • สาขา

 • วันที่

 • เวลา

 • รหัสการจอง

 • -

ธนาคารส่ง SMS ยืนยันการจองไปที่ โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณานำไป แสดงที่ศูนย์บริการในวัน/เวลาที่จอง พร้อมแสดงบัตรเครดิตเดอะวิสดอม หากไม่ได้รับ SMS ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล วัน/เวลา ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ธนาคารส่ง SMS ยืนยันการจองไปที่ โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณานำไป แสดงที่ห้องค้าหลักทรัพย์ กสิกรไทย พหลโยธิน ในวัน/เวลาที่จอง พร้อมบัตรประชาชน


เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทแนบท้ายอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการในข้อ 3. และหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไปในข้อ 2.
 2. รายการจดทะเบียน (หส.2) ไม่กำหนดอายุเอกสาร โดยอนุโลมขอเฉพาะหน้าของเอกสารที่แสดงตราประทับกรณีชื่อบนตราประทับตรงกับชื่อของนิติบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม อย่างใดอย่างหนึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  • มีความประสงค์เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงินและเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
  • ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ที่ระบุไว้ในข้อ 3. และประทับตรา ลงนามรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันได้ที่ระบุไว้ในข้อ 4. หรือ ข้อ 7. (ถ้ามี) และประทับตรา (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)
 4. กรณีผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4. หรือ ข้อ 7. (ถ้ามี) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท
 5. บัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip card หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงินทุกราย หรือ กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่อง Smart card reader ไม่สามารถอ่านได้ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart card
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลท่านที่เหลือที่ไม่ใช่ผู้ลงนามเปิดบัญชี หรือไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย กรณีเจ้าของเอกสารไม่ได้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารแสดงตน ขอให้ผู้ลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาแทนได้
บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด
 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทแนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารเพื่อตรวจสอบจำนวน หรือรายชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ซึ่งระบุไว้ในข้อ 3.
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) (กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ) ไม่กำหนดอายุเอกสาร โดยอนุโลมขอเฉพาะหน้าของเอกสารที่แสดงตราประทับ กรณีชื่อบนตราประทับ ตรงกับชื่อของนิติบุคคลที่เปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่กำหนดอายุเอกสาร เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • มีความประสงค์เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงินและเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
  • ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ที่ระบุไว้ในข้อ 3. และประทับตรา (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)
 5. กรณีผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ไม่ใช่กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองข้อ 3. ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท
 6. บัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip card หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงินทุกราย หรือกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่อง Smart card reader ไม่สามารถอ่านได้ ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart card
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลท่านที่เหลือ ที่ไม่ใช่ผู้ลงนามเปิดบัญชี หรือไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย กรณีเจ้าของเอกสารไม่ได้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารแสดงตน ขอให้ผู้ลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาแทนได้
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip card
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องการเปิดบัญชีให้แก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลอื่น (ผู้เยาว์ไม่ต้องมาแสดงตัว)
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มี Chip card ของผู้ปกครอง
 2. สำเนาใบสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
ผู้เยาว์ที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 15 ปี (มาแสดงตนเปิดบัญชีเป็นของตนเอง)
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มี Chip card ของผู้ปกครอง และของผู้เยาว์
 2. สำเนาใบสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตนรับรองให้ผู้เยาว์เปิดบัญชีเองได้)

*กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่อง Smart card reader ไม่สามารถอ่านได้ ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart card

บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
 2. เอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกและรับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น แบบ ทร. 38/1 ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ใบผ่านแดน (Border pass) ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีได้ และ
 3. หนังสือรับรองการทำงานของนายจ้าง

*กรณีที่ลูกค้าทำการจองคิวเข้ารับบริการเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ซึ่งหากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจอง ลูกค้าสามารถจองคิวผ่านระบบใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อ THE WISDOM Contact Center 02-888-8899

กรุณาสวมหน้ากากในการติดต่อธนาคาร และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่

กลับสู่หน้าหลัก
บริการทุกระดับประทับใจ