Middle|Left Green

บัญชีเงินฝากประจำ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ออมเงินอย่างมั่นคง
เพื่อความสบายใจในอนาคต​

HtmlBlock
11
 
 
 
 

เริ่มออมง่าย ๆ เพียง

 

 
Middle|Right
 
HtmlBlock
12
 
 
 
 

จะฝากสั้น ฝากยาว
ก็เลือกได้ด้วยตัวเอง

จากระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
13
 
 
 
 

​ใช้เป็นหลักประกัน
ขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
​เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน​

เฉพาะเงินฝากประจำตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป


 
 
Middle|Right
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
​​
คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บริษัท จำกัด (บจก.) / บริษัท มหาชน จำกัด (บมจ.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
   ​(กรณีไม่ใช่กรรมการซึ่งลง​ชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • งนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและป ระทับตรา)ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างกรรมการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสง​ค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card​ (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียน (หส. 2) ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. ​หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน(กรณีไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) และประทับตราห้างหุ้นส่วน ​(กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้
 1. หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนได้ตามหนังสือรับรองข้อ 4 หรือข้อ 7 (ถ้ามี) ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างหุ้นส่วนผู้จัดการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​​
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามหนังสือรับรองข้อ 2
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด​

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด สหภาพแรงงาน วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น ประธาน คณะกรรมการ กรรมการ เป็นต้น
 3. ข้อบังคับ
 4. เอกสารที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา) ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

นิติบุคคลประเภทอื่นๆ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด คริสตจักร หน่วยงานราชการ ฯลฯ)

เอกสารของนิติบุคคล

 1. เอกสารแสดงการจัดตั้ง/การจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด​ ซึ่งรับรองความเป็นนิติบุคคล
 2. เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล เช่น กรรมการ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี เจ้าอาวาส เป็นต้น
 3. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน (กรณีไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท ยกเว้นหน่วยงานราชการไม่ต้องผนึกอากรแสตมป์)
  • ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (กรณีระบุให้ลงนามและประทับตรา)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี ของบุคคลดังนี้

 1. ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร​ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card)​ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด (ถ้ามี)


 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร ?

คำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365)

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำเสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด

สมุดเงินฝากประจำสามารถปรับรายการเดินบัญชีได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติหรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากประจำไปปรับรายการเดินบัญชีด้วยตัวเองได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติทุกสาขา​​​

​​​​
 
 
 

​​

InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​

 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
40
 

​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี​

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี