Step 4

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้าน เบื้องต้น

กรุณาระบุอายุ 20 - 69 ปี

กรุณาระบุรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

วงเงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

ภาระหนี้ที่ต้องระบุไม่เกิน xxxx บาท หรือเพิ่มรายได้ต่อเดือน

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

  • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร