Middle|Right Black

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

​​​​​​​​​​​​​​​​สุขยกบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน
​กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท*​

InvisibleSectionName
1
Padding
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 

ดอกเบี้ยต่ำ

เลือกอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ให้คุณประหยัดกว่า

 

ผ่อนสูงสุด 30 ปี

ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อย

Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ย

ทางเลือก 1 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท* 

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

ปีที่ 1-3

หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา

MRR-3.22%

MRR-1.50%

3.90%**

4.97%

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560) 
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = “MRR”) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร


*/** (1) สงวนสิทธิ์ฟรีค่าจดจำนอง และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้ (2) ธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1 % ของวงเงินจำนอง (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย, วงเงินส่วนเกินจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม, สินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินกสิกรไทย และ สินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย) ให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 200,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อบ้านกสิกรไทยภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (3) ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 30 วันหลังการจดจำนองแล้วเสร็จ


เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวสำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่ 13 เม.ย.62 - 15 ก.ค.62 และจดจำนองภายใน 15 ส.ค.62 
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่เป็นกลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมถึงการกู้ซื้อบ้านใหม่, บ้านมือสอง, บ้านสั่งสร้างและที่ดินเปล่า 
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com

 
ทางเลือก 2 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด 3.60%

ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

(จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า)

MRR-2.0%**

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) ดูรายละเอียด​​

พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


หมายเหตุ

 • * รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกต้องไม่ต่ำกว่า MRR-3.52% = 3.60% **
 • ** รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ลูกค้าได้รับ  โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR-2.00%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคาร

                    

เงื่อนไข

 • วงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย รวมกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 

เงื่อนไข

 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR)

ตัวอย่างที่ 1  อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 2.72% = 4.40% ลอยตัว 3 ปี แรก หลังจากนั้นจนสิ้นสุด สัญญาเท่ากับ MRR–1.50%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) 4.56% 4.91% 5.08% 5.16% 5.21% 5.25%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

ตัวอย่างที่ 2 อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 3.25% = 3.87% ลอยตัว 3 ปี แรกหลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR– 1.75%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) 4.06% 4.50% 4.70% 4.81% 4.88% 4.91%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

ตัวอย่างที่ 3 อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 3.52% = 3.60 ลอยตัว 3 ปี แรกหลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR– 2.00%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอก​เบี้ยที่แท้จริง (EIR) 3.80% 4.24% 4.44% 4.56% 4.62% 4.67%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร​​

HtmlBlock
2
Padding
 
 
 

อนุมัติทันที​

หมายเหตุ: เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้น และยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
3
Padding
หลักทรัพย์ที่รองรับ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

 

บ้านเดี่ยว

 

ทาวน์เฮ้าส์

 

อาคารพาณิชย์

 

ห้องชุด

 

ที่ดินพร้อมปลู​กสร้างบ้าน

 

ต่อเติมที่อยู่อาศัย

 

โอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จากสถาบันการเงินอื่น ๆBlack
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
4
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโ​ดยละเอียด​

ดอกเบี้ยพิเศษ​

​ปีที่ 1-3 : MRR-3.22%
​ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : MRR – 1.50%
​ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท* ​
ดูรายละเอียด​ ​​

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

 

วงเงิน

​วงเงินให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย 
​รวมกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 3 วันทำการ ​(​เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสาร​ครบถ้วนเท่านั้น)

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร

Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ย

ทางเลือก 1 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ฟรี! ค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท* 

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)

ปีที่ 1-3

หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา

MRR-3.22%

MRR-1.50%

3.90%**

4.97%

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560) 
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = “MRR”) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร


*/** (1) สงวนสิทธิ์ฟรีค่าจดจำนอง และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้ (2) ธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1 % ของวงเงินจำนอง (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย, วงเงินส่วนเกินจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม, สินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินกสิกรไทย และ สินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย) ให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 200,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อบ้านกสิกรไทยภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (3) ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 30 วันหลังการจดจำนองแล้วเสร็จ


เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวสำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่ 13 เม.ย.62 - 15 ก.ค.62 และจดจำนองภายใน 15 ส.ค.62 
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่เป็นกลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมถึงการกู้ซื้อบ้านใหม่, บ้านมือสอง, บ้านสั่งสร้างและที่ดินเปล่า 
 • กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com

 
ทางเลือก 2 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด 3.60%

ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

(จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า)

MRR-2.0%**

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) ดูรายละเอียด​​

พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


หมายเหตุ

 • * รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกต้องไม่ต่ำกว่า MRR-3.52% = 3.60% **
 • ** รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ลูกค้าได้รับ  โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR-2.00%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคาร

                    

เงื่อนไข

 • วงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย รวมกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 

​อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR)

ตัวอย่างที่ 1  อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 2.72% = 4.40% ลอยตัว 3 ปี แรก หลังจากนั้นจนสิ้นสุด สัญญาเท่ากับ MRR–1.50%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) 4.56% 4.91% 5.08% 5.16% 5.21% 5.25%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

ตัวอย่างที่ 2 อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 3.25% = 3.87% ลอยตัว 3 ปี แรกหลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR– 1.75%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) 4.06% 4.50% 4.70% 4.81% 4.88% 4.91%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

ตัวอย่างที่ 3 อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ MRR – 3.52% = 3.60 ลอยตัว 3 ปี แรกหลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR– 2.00%

  5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี
อัตราดอก​เบี้ยที่แท้จริง (EIR) 3.80% 4.24% 4.44% 4.56% 4.62% 4.67%
คลิกเพื่อเลื่อน

 

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร​​


InvisibleSectionName
5
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ​

รายได้

 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
 

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน​​​
 
เอกสารทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์ (รีไฟแนนซ์)
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ คืออะไร ?

การขอยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคารใหม่ เพื่อชำระหนี้ของสินเชื่อธนาคารเดิม เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
เพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยู่ ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนลดลงและหนี้หมดเร็วขึ้น

ถ้าจะยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารจะให้วงเงินกู้เท่าไร ?

สำหรับหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

หากจะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่นมา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้ ค่าประเมินหลักทรัพย์ (ประมาณ 3,000 บาท), ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 200,000 บาท), ค่าอากร 0.05% ของวงเงินขอกู้ใหม่ , ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)

สามารถยื่นกู้วงเงินเพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากธนาคารเดิมได้ไหม ?

สามารถกู้เพิ่มเติมได้ โดยจำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สามารถใช้กับการกู้ประเภทใดได้บ้าง ?

ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง และที่ดินเปล่า​

กรณีของการกู้ร่วมของสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ต้องเป็นพี่น้อง / เครือญาติ / คู่สมรส (จดทะเบียน) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องให้ลูกค้ายืนยัน หรือหากกรณีมีบุตรให้ใช้สูติบัตรของบุตร เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส
สมัครได้ที่: ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
No Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
PaddingBlack
Middle|Left
Left