K WEALTH / บทความ / Wealth Management / มีเงินล้านแรกแล้ว ลงทุนยังไงต่อดี
17 พฤษภาคม 2565
5 นาที

มีเงินล้านแรกแล้ว ลงทุนยังไงต่อดี


Passive Income

​​​​​“

● Passive Income คือ การให้เงินทำงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากเงินก้อน โดยการลงมือทำครั้งแรกครั้งเดียว


● ผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอให้มองหาการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ปันผล เงินจ่ายคืนระหว่างลงทุน ที่มีประวัติการจ่ายแน่นอนหรือระบุการจ่ายชัดเจน


● ก่อนให้เงินทำงานสร้างรายได้ต่อเนื่องควรมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุน เลือกลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้และระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานจากสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอใน 1 วัน ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน การใช้แรงทำงาน เชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่เงินที่เราหามาได้นั้นสามารถทำงานแทนเราได้ ทั้งในยามที่เราหลับและตื่น ซึ่งจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถให้เงินทำงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากเงินก้อน โดยการลงมือทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หรือ Passive Income​ ติดตามได้จากบทความนี้วิธีสร้างรายได้สม่ำเสมอความเสี่ยงปานกลาง-สูง

สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง มีวิธีลงทุนหลายอย่างที่ทำให้เรามีโอกาสได้รายได้สม่ำเสมอ เช่น


หุ้นกู้/พันธบัตรรัฐบาล

ทางเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย มีโอกาสได้สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น หุ้นกู้บริษัท A อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่ก็มีความเสี่ยงทั้งในรูปของการผิดนัดชำระ ชำระล่าช้า หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ล้ม เสี่ยงสูญเงินต้นได้เช่นกัน หลักเลือกอย่างง่ายให้พิจารณาหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ลงทุนได้ ส่วนระดับที่ต่ำกว่านี้ หากต้องการลงทุนจำเป็นต้องดูรายละเอียดบริษัทหรือสถานะการเงินให้ชัดก่อนลงทุน


กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล หรือรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนรวมจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งแบบที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล บางกองทุนมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (auto redemption) เช่น กองทุน K-GINCOME-A(R) ที่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือน ซึ่งกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็ไม่ได้การันตีว่าจะต้องจ่ายทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ทั้งนี้ เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%


หุ้นปันผล

การลงทุนในหุ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอได้เช่นกัน โดยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และมีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยสามารถเลือกหุ้นปันผลได้จากดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) ที่ได้รวบรวมหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสูงสุดไว้ 30 บริษัท ซึ่งเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%


หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับหุ้นสามัญ (Equity-Linked Notes : ELN)

ELN เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อขายหุ้นตามราคาที่ต้องการ หากราคาหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับหุ้นกู้ แต่หากราคาหุ้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นรายตัวด้วย ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก แต่ความเสี่ยงไม่สูงเท่ากับการลงทุนในหุ้นโดยตรง ถือเป็นวิธีที่สามารถสร้างกระแสเงินสดในระหว่างที่รอซื้อหุ้นได้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%


​ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

REITs เป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอจากรายได้ค่าเช่าหรือค่าใช้บริการของสินทรัพย์ที่ REITS​ นั้นไปลงทุน ซึ่งเงินปันผลที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%


อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เป็นการลงทุนในอสังหาฯ อย่างบ้าน คอนโด​ฯ เพื่อปล่อยเช่า โดยจะได้รับค่าเช่าเป็นรายเดือน หากใครยังผ่อนบ้านหรือคอนโดฯ ที่ให้เช่าไม่หมด การปล่อยเช่าโดยได้ค่าเช่าไม่น้อยกว่าค่าผ่อนถือเป็นวิธีที่ดี เพราะเหมือนมีคนมาช่วยเราผ่อนนั่นเอง แต่วิธีนี้ใช้เงินลงทุนสูง และมีความเสี่ยงหากไม่สามารถหาคนมาเช่าได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ซึ่งรายได้จากค่าเช่าถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40(5) ที่จะต้องนำมายื่นภาษีกลางปีและปลายปีวิธีสร้างรายได้สม่ำเสมอความเสี่ยงต่ำ

สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ การทำประกันชีวิตแบบที่มีเงินคืน นอกจากจะได้ความคุ้มครองชีวิตตามสัญญาแล้ว ยังมีเงินคืนให้เราสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเงินคืนที่ได้รับไม่เสียภาษี เช่น


​     ประกันสะสมทรัพย์

เป็นประกันชีวิตที่เน้นออมเงินไว้ใช้ในอนาคต โดยมีการจ่ายเงินคืนที่แน่นอนให้ผู้ทำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ประกันเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 ที่จ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี และมีเงินคืนให้ทุกปี ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24) หากทำทุนประกัน 500,000 บาท จะได้รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5,000 บาท


     ประกันบำนาญ

เป็นประกันชีวิตที่เน้นออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยจะได้รับเงินบำนาญที่แน่นอนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5 ที่จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี โดยจะได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55-85 ปี หากทำทุนประกัน 500,000 บาท ตั้งแต่อายุ 55-85 ปี จะได้เงินบำนาญทุกปี ปีละ 100,000 บาท


สำหรับใครที่อยากได้เงินคืนหรือมีเงินบำนาญที่แน่นอนให้ใช้ทุกเดือนก็สามารถทำประกันสะสมทรัพย์​หรือประกันบำนาญ 12 ฉบับในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ได้รับเงินเข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือน หรือเลือกทำประกันฉบับเดียว โดยทำทุนประกันสูงหน่อย เพื่อให้ได้รับเงินคืนหรือบำนาญเป็นเงินก้อน แล้ววางแผนทยอยใช้เงินก้อนนั้นในแต่ละเดือนก็สามารถทำได้เช่นกันตัวอย่างการสร้าง Passive Income ตามความเสี่ยงที่รับได้

หากมีเงินก้อน 1 ล้านบาท ต้องการสร้างกระแสเงินสดให้มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ โดยเลือกสินทรัพย์ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ ในแต่ละปีจะมีกระแสเงินสดเข้ามาดังนี้ ​


ความเสี่ยง
​สินทรัพย์
​ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
กระแสเงินสดต่อปี
​ความถี่ของกระแสเงินสด
​ต่ำ
​ประกันสะสมทรัพย์
​1%-2%
​10,000-20,000 บาท
​รายปี
​ปานกลาง
​กองทุนรวมผสมปันผล
​3%-4%
​30,000-40,000 บาท
​รายเดือน/รายไตรมาส
​สูง
​หุ้นปันผล
​5%-7%
​50,000-70,000 บาท
​รายครึ่งปี/รายปี​


ทั้งนี้ หากมีเงินลงทุนสูง ก็ยิ่งมีโอกาสสร้าง Passive Income ได้มากขึ้น สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะนำให้มีสินทรัพย์ลงทุนทั้งแบบที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำรวมอยู่ด้วย เพื่อช่วยลดความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงนั่นเองคำแนะนำก่อนให้เงินทำงานสร้างรายได้

สำหรับใครที่อยากมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีคำแนะนำก่อนให้เงินทำงานสร้างรายได้ ดังนี้ 

     - รู้จักและเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจถึงลักษณะเงื่อนไข วิธีสร้างรายได้ ผลตอบแทน และความเสี่ยงให้ดีก่อนลงทุน 

     - เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้และระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหลายๆ สินทรัพย์ 

     - ติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานจากสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง 


การให้เงินทำงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแทนเรา ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืน หรือค่าเช่าก็ตาม หากมีความรู้ความเข้าใจ และเลือกลงทุนได้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้ ก็จะทำให้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามที่ตั้งใจ และช่วยให้เงินของเราไม่ลดน้อยถอยลงไปในภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น


Disclaimer: “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน” 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ​
ความเสี่ยง
​สินทรัพย์
​ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
กระแสเงินสดต่อปี
​ความถี่ของกระแสเงินสด
​ต่ำ
​ประกันสะสมทรัพย์
​1%-2%
​10,000-20,000 บาท
​รายปี
​ปานกลาง
​กองทุนรวมผสมปันผล
​3%-4%
​30,000-40,000 บาท
​รายเดือน/รายไตรมาส
​สูง
​หุ้นปันผล
​5%-7%
​50,000-70,000 บาท
​รายครึ่งปี/รายปี

         คำแนะนำก่อนให้เงินทำงานสร้างรายได้ ​​​​​          ​
         สำหรับใครที่อยากมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีคำแนะนำก่อนให้เงินทำงานสร้างรายได้ ดังนี้ 
          - รู้จักและเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจถึงลักษณะเงื่อนไข วิธีสร้างรายได้ ผลตอบแทน และความเสี่ยงให้ดีก่อนลงทุน 
          - เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้และระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหลายๆ สินทรัพย์ 
          - ติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานจากสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง 

          การให้เงินทำงานสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแทนเรา ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืน หรือค่าเช่าก็ตาม หากมีความรู้ความเข้าใจ และเลือกลงทุนได้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้ ก็จะทำให้เรามีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามที่ตั้งใจ และช่วยให้เงินของเราไม่ลดน้อยถอยลงไปในภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

Disclaimer: “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน” 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยบทความโดย K WEALTH TRAINER สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

หุ้นกู้/พันธบัตร

ดูเพิ่มเติม

ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5

ดูเพิ่มเติม

ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525

ดูเพิ่มเติม