22/1/2564

มาตราการช่วยเหลือลูกค้าบุคคล

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563

บัตรเครดิตกสิกรไทย

จาก 18% เป็น 16%

บัตรเงินด่วน

จาก 28% เป็น 25%

สินเชื่อเงินด่วน

จาก 28% เป็น 25%*

*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

สินเชื่อรถ

สินเชื่อรถช่วยได้
ประเภทจำนำทะเบียนรถ
จาก 28% เป็น 24%*

*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วม

  1. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
  2. ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์ทั่วไป

  1. การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด
  2. หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษาธนาคารเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

และสินเชื่ออื่น ๆ

มาตรการช่วยเหลือ

ให้บ้านช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้ ด้วยมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

บัตรเครดิตกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

พักชำระเงินต้น
จ่ายแต่ดอกเบี้ย

เป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน

*หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนยอดคงค้าง
เป็นผ่อนชำระ 48 งวด
ดอกเบี้ยพิเศษ 12%
ต่อปี**

**ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

บัตรเงินด่วน

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

พักชำระเงินต้น
จ่ายแต่ดอกเบี้ย

เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน

*หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนยอดคงค้าง
เป็นผ่อนชำระ 48 งวด
ดอกเบี้ยพิเศษ 22%
ต่อปี**

**ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อเงินด่วน

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

พักชำระเงินต้น
จ่ายแต่ดอกเบี้ย

เป็นเวลา 6 รอบบัญชี

*หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2

ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม
เป็นเวลา 6 รอบบัญชี
ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
และลดอัตรา
ดอกเบี้ยลง 0.1%

เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2

ลดค่างวด 50%
ของค่างวดเดิม
เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 3

พักชำระเงินต้น
และดอกเบี้ย
เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 2 และ ทางเลือกที่ 3 ยังมีการคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อเงินด่วน
แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2

ลดยอดผ่อน
ชำระ 30%

เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 3

พักชำระเงินต้น
และดอกเบี้ย
เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 2 และ ทางเลือกที่ 3 ยังมีการคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อรถ

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

มาตรการช่วยเหลือ

ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

สินเชื่อรถ

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ /
สินเชื่อรถ (รถใหม่) /
สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

มาตรการช่วยเหลือ

ทางเลือกที่ 1

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นเวลา 3 เดือน
โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2

ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม
เป็นเวลา 6 เดือน
โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง หรือ www.kasikornleasing.com

ช่องทางลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564

คำถามที่พบบ่อย

  • ทั่วไป
  • บัตรเครดิต
  • บัตรเงินด่วน
  • สินเชื่อเงินด่วน
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารช่วยเหลือผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
คุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยเป็นอย่างไร
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางใดบ้าง และลงทะเบียนได้เมื่อใด
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยมีวิธีการอย่างไร
หากลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ของธนาคารมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ สามารถขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยได้ทุกผลิตภัณฑ์หรือไม่
ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้ว สามารถขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยในครั้งนี้ ได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยได้ที่ไหนบ้าง
ลูกค้าจะทราบผลการลงทะเบียนผ่านช่องทางใด
ขั้นตอนการสมัคร K PLUS ทำอย่างไร
ขั้นตอนการเปิดบัญชี K-eSaving ทำอย่างไร
หากลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่
หากลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการแล้ว สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นๆ ได้หรือไม่
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของบัตรเครดิตทั้งหมดมีกี่ทางเลือก
หากเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยไว้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
มาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระ 48 งวดมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมและรายละเอียดอย่างไร
หากลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระ 48 งวด และได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ บัตรเครดิตจะสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
หากบัตรหลักลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระ 48 งวด ยอดหนี้ของบัตรเสริมจะถูกนำมารวมด้วยหรือไม่
มาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระ 48 งวด จะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ยอดหนี้ของรายการ Smart pay/Smart Pay by phone/Smart Cash จะถูกปิดหรือไม่ และจะถูกนำไปรวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดหรือไม่
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวด และได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการแล้ว บัตรเครดิตไม่สามารถใช้งานได้ คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกด้วยหรือไม่
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวด และได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งยอดของบัตรเครดิตตามปกติหรือไม่ หากได้รับใบแจ้งยอดจะแสดงยอดอย่างไร
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว สามารถแจ้งยกเลิกได้หรือไม่
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว สามารถปิดก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่ มีค่าปรับหรือไม่
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว จะสามารถสมัครบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดได้อีกหรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเครดิต เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว จะถือว่ามีประวัติปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของบัตรเงินด่วน Xpress Cash มีทั้งหมดกี่ทางเลือก
หากเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยไว้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
มาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวด มีเงื่อนไขอย่างไร
หากลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวด และได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ บัตรเงินด่วน Xpress Cash จะสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
มาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวด จะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ยอดหนี้ของรายการ Smart pay/Smart Pay by phone/Smart Cash จะถูกปิดหรือไม่ และจะถูกนำไปรวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดหรือไม่
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวด และได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งยอดของบัตรเงินด่วน Xpress Cash ตามปกติหรือไม่ หากได้รับใบแจ้งยอดจะแสดงยอดอย่างไร
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดหนี้เป็นสินเชื่อผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว สามารถแจ้งยกเลิกได้หรือไม่
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว สามารถปิดก่อนครบกำหนดชำระได้หรือไม่ มีค่าปรับหรือไม่
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว จะสามารถสมัครบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดได้อีกหรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หากเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนยอดคงค้างบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นผ่อนชำระ 48 งวดแล้ว จะถือว่ามีประวัติปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan มีทั้งหมดกี่ทางเลือก
ลูกค้าที่ได้รับมาตรการช่วยเหลือมาตรการเดิมมาแล้ว สามารถขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยได้ทุกมาตรการหรือไม่
มาตรการลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน หมายความว่าอย่างไร
ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่ามาตรการลดค่างวด 30% ครบ 6 เดือนแล้ว
ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าชำระค่างวดต่อเดือนทุกวันที่ 25 จำนวน 5000 บาท ลูกค้าสามารถผ่อนชำระหนี้บางส่วนได้หรือไม่
หากลูกค้าสามารถกลับมาชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้แล้ว สามารถขอยกเลิกจากการเข้ามาตรการได้หรือไม่
กรณีลูกค้าชำระล่วงหน้ามาก่อนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ จะมีผลอย่างไร และต้องชำระตามเงื่อนไขมาตรการเมื่อไร
มาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ของสินเชื่อบ้านมีทั้งหมดกี่ทางเลือก
ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่างวดที่ต้องชำระได้ช่องทางใด
หากลูกค้าไม่สามารถชำระได้ตามที่มาตรการกำหนด ธนาคารมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร
ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าชำระค่างวดต่อเดือนทุกสิ้นเดือน จำนวน 5000 บาท ลูกค้าสามารถผ่อนชำระหนี้บางส่วนได้หรือไม่
หลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือแล้ว หากลูกค้ายังไม่สามารถกลับมาชำระตามปกติได้ ธนาคารมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร
ลูกค้าที่ได้รับมาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยมาแล้ว สามารถขอต่อมาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยได้ทุกทางเลือกหรือไม่
หากลูกค้าสามารถกลับมาชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้แล้ว สามารถขอยกเลิกจากการเข้ามาตรการได้หรือไม่
มาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทั้ง 3 ทางเลือก มีความแตกต่างกันและเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างไร อยากให้ธนาคารแนะนำ
หลักเกณฑ์ที่จะได้พิจารณาอนุมัติ
ลูกค้าสามารถขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านช่องทางไหน
แนวทางการช่วยเหลือของมาตรการสินเชื่อ KCL มีกี่แบบ
มาตรการลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขยายเวลาผ่อนคืออะไร
มีแนวทางการช่วยเหลือของมาตรการสินเชื่อ KCLนอกเหนือจาก 3 มาตรการข้างต้นหรือไม่
ถ้าเลือก มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เปลี่ยนใจต้องการเลือกใหม่ สามารถทำได้หรือไม่
ถ้าต้องการให้มาตรการมีผลสำหรับงวดเดือนนี้ จะต้องทำภายในวันที่เท่าใด
ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมมาตราการ ต้องทำอย่างไร
หลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือแล้ว หากลูกค้ายังไม่สามารถกลับมาชำระตามปกติได้ ธนาคารมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร
หากลูกค้ามีมาตรการเดิมอยู่ จะขอเข้าร่วมมาตรการใหม่ในครั้งนี้ ควรมาขอในเดือนใด
หากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางใด
ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระได้จากที่ใด
หลังจากหมดช่วงระยะเวลามาตรการ ต้องชำระหนี้อย่างไร
ระยะเวลาการผ่อนหลังจากจบมาตรการแล้ว จะเป็นอย่างไร