วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


จุดมุ่งหมาย

เพื่อเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า


ค่านิยมหลัก

  • ลูกค้าคือหัวใจ
  • ร่วมมือร่วมใจ
  • ว่องไวคล่องตัว
  • สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน
  • ยึดมั่นในจริยธรรม