k-property-logo
มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17

งาน Money Expo
Chiangmai 2022

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2565
ณ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม