Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยคุณศิริพร สุวรรณการ

การลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยคุณศิริพร สุวรรณการ

​​​“ ถ้าทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน นักลงทุน ลงทุนเฉพาะธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
ตลาด และสังคมในองค์รวมก็จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ”


ปัจจุบันการลงทุนเพื่อโลกที่ยั่งยืน หรือ Sustainability Investment Theme กำลังเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลก และ KBank Private Banking ให้ความสำคัญ ​

KBank Private Banking จึงขับเคลื่อนการลงทุนไปสู่ทิศทางดังกล่าว ผ่านคำแนะนำ แนวทางการลงทุนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก และนำเสนอมุมมองการบริหารความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่

5 Mega Sustainability Trends

5 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกประกอบไปด้วยเทรนแรกคือ ความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ Climate Change โดยในปัจจุบันผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ให้บริการทั่วโลก ต่างหันมาให้ความสนใจกับผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

เทรนที่สองคือการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความที่สภาพภูมิกาศเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ในหลายพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่นพลังงาน และน้ำสะอาด

ถัดมาคือ เทรนที่สามหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังเกตุได้จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุ และการขยายตัวของชนชั้นกลาง ซึ่งเชื่อมโยงกับเทรนที่สี่ คือความเหลือมล้ำทางสังคม และรายได้ และสุดท้ายคือเทรนเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นตัว “เร่ง” ให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกก้าวไปสู่ความยั่งยืน มีอยู่ 4 ประการคือ

  • พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่หันมาสนับสนุนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน นโยบาย และการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ความตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
  • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่พัฒนาเครื่องมือ ลดต้นทุน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
  • และที่สำคัญที่สุดคือเงินทุนของนักลงทุนที่เข้ามาสนับสนุน และผลักดันการเปลี่ยนแปลง

ทั้ง 4 ปัจจัยจะเป็นเหมือน “ตัวเร่ง” และ “ตัวคัดเลือก”
ให้ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพื่อความยั่งยืนเท่านั้นที่จะอยู่รอด


Sustainability กับนักลงทุน


“การลงทุนที่ยั่งยืน คือการลงทุนเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน
ไปพร้อมกับการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ”


ในมุมของนักลงทุนแล้ว คำว่า “การลงทุนอย่างยั่งยืน” จะพิจารณาประกอบกันระหว่างการกระจายความเสี่ยงการลงทุนอย่างเป็นระบบ และควบคุมความเสี่ยงให้คงที่ ทั้งยังรวมถึงต้องเป็นการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใส

ดังนั้นนอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงินระยะสั้น นักลงทุนควรนำความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลือกลงทุน เพราะนอกจากจะสามารถสนับสนุนธุรกิจให้สร้างผลกระทบในแง่บวกต่อสังคม และโลกแล้ว ยังเป็นการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็นไปตามทิศทางตลาด ทำให้เปิดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อไป

ดูคลิปที่น่าสนใจ :

สร้างโลกที่ยั่งยืน พร้อมผลตอบแทนที่น่าพอใจ : https://www.kasikornbank.com/th/personal/private-banking/vdo-covid/Pages/KBank-Private-Banking-vdo04.aspx

แบ่งปันอย่างยั่งยืน : https://www.kasikornbank.com/th/personal/private-banking/vdo-covid/Pages/KPB-Perspective-EP4.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติมของบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน:

https://www.kasikornbank.com/th/personal/private-banking/services/investment/capital-investment/Pages/index.aspx

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก KBank Private Banking

YouTube: https://bit.ly/3iNSmWu

Official website: https://bit.ly/3kO4CYH

LINE Official: @KBankPrivateBanking

#KBankPrivateBanking #KPB #การลงทุน #ความยั่งยืน

กลับ
PRIVATE BANKING