Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับธนาคาร คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคาร ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังต่อไปนี้


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของธนาคาร และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคาร หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคาร

ธนาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ธนาคารอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคาร และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของธนาคาร โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของธนาคารนั้น ธนาคารอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยธนาคาร และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของธนาคาร


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของธนาคารนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ธนาคาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคาร

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ธนาคารและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังธนาคาร ธนาคารจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและธนาคารในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ธนาคาร หรือ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคาร ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

ธนาคารอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของธนาคาร และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของธนาคาร ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับธนาคาร หรือเข้ามาดำเนินการในนามของธนาคารนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของธนาคาร องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส ธนาคารอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับธนาคารอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับธนาคารด้วย


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

ธนาคารจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

​​​