Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FAMILY WEALTH PLANNING SERVICE
บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว

 

ด้วยประสบการณ์ และองค์ความรู้กว่า 220 ปีของ Lombard Odier บริการ KBank Private Banking พร้อมมอบบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัวที่ครบวงจร เพื่อให้สินทรัพย์ครอบครัวงอกเงย อย่างยั่งยืน ทั้งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ

​Family Continuity Planning

การวางแผนความต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของครอบครัว

Financial Asset, Liability and Risk Management

การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การจัดการทรัพย์สิน และหนี้สินทางการเงิน

Asset Holding Structures

การวางแผนโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์และธุรกิจครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ

Inheritance and Wealth Transfer

การวางแผนส่งผ่านกิจการและทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น

Philanthropy

การทําสาธารณกุศล เพื่อส่งต่อความดีงามของครอบครัว

Family Office

การจัดตั้งสํานักงานครอบครัว เพื่อดําเนินการตามแผนและอํานวยความสะดวกในการบริหารครอบครัว


สนใจบริการสามารถติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่บริการท่านหรือสอบถามเพิ่มเติมที่
​KBank Private Banking​ Contact Center 02-8888811


PRIVATE BANKING