Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Insights on the Emerging Frontier & Emerging Market Outlook 2018

Insights on the Emerging Frontier & Emerging Market Outlook 2018

​​​​ธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา Insights on the Emerging Frontier & Emerging Market Outlook 2018 โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) และ ดร.มาร์ค โมเบียส ประธานกรรมการบริหาร เทมเพิลตัน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ กรุ๊ป สิงคโปร์ ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้และทิศทางด้านการลงทุนในตลาดทุนเกิดใหม่แก่ลูกค้าไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย​​

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING