Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Exclusive Talk Chinese Market & Global Appetite

Exclusive Talk Chinese Market & Global Appetite

​​​​ธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา Chinese Market & Global Appetite Exclusive Talk โดยมี คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มเจียไต๋ ร่วมบอกเล่าถึงโอกาสในการลงทุน การเปิดประเทศของจีนในแต่ละยุคจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มายาวนานตั้งแต่จีนเปิดประเทศ ทำให้ มองเห็นการพัฒนาของประเทศจีนแต่ละช่วงที่น่าสนใจมาก ซึ่งส่วนใหญ่มา​

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING