Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHINA IN 2021: FINDING QUALITY IN VOLATILE MARKET

CHINA IN 2021: FINDING QUALITY IN VOLATILE MARKET

​KBank Private Banking ร่วมกับ JP Morgan Asset Management จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ CHINA IN 2021: FINDING QUALITY IN VOLATILE MARKET เพื่ออัพเดทข่าวสารและสถานการณ์การลงทุนในกองทุนกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) ที่มีนโยบาย ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีนเติบโต (Growth) คุณภาพสูง (High Quality) และอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Economy)  อาทิ กลุ่มธุรกิจเทคโนโยลี กลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ และกลุ่มธุรกิจการบริโภค เพื่อคว้าโอกาสรับผลตอบแทนในหุ้นจีน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING