Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KBank Private Banking Academy Next Generation

KBank Private Banking Academy Next Generation

​​​​KBank Private Banking Academy Next Generation หลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ วิเคราะห์การลงทุน และบริหารสินทรัพย์ในหลากหลายมิติ ผ่านกิจกรรมแบบ 360 องศา เพื่อสร้างผู้บริหารคุณภาพที่สามารถสานต่อกิจการครอบครัวได้อย่างยั่งยืน หรือริเริ่มธุรกิจของตัวเอง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING