Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

INVESTING IN A WORLD AHEAD

INVESTING IN A WORLD AHEAD

​​KBank Private Banking จัดงานสัมมนา “Investing in a world ahead เปิดมุมคิด พิชิตการลงทุน” เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนแก่ลูกค้าไพรเวทย์แบงก์ของธนาคาร ซึ่งจัดให้แก่ลูกค้า HN จำนวน 50 คน ใน จ.ภูเก็ต โดยภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในจังหวัดกลยุทธ์ของการให้บริการไพรเวทแบงก์ของธนาคารในภาคใต้ ณ ร้านอาหาร Blue Elephant Governor's Mansion จ.ภูเก็ต​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING