Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

INVESTING IN A WORLD AHEAD

INVESTING IN A WORLD AHEAD

​​​KBank Private Banking จัดงานสัมมนา “Investing in a world ahead เปิดมุมคิด พิชิตการลงทุน” เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนแก่ลูกค้าไพรเวทย์แบงก์ของธนาคาร ซึ่งจัดให้แก่ลูกค้า HN จำนวน 50 คน ใน จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดย จ.ชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดของการให้บริการไพรเวทแบงก์ของธนาคารในภาคตะวันออก ณ โรงแรม สิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING