Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Global economic and investment outlook 2020 by Dr. John Greenwood

Global economic and investment outlook 2020 by Dr. John Greenwood

​KBank PRIVATE BANKING จัดงาน Global economic and investment outlook  2020 by Dr. John Greenwood เพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และมุมมองเศรษฐกิจโลกจาก Chief Economist ระดับโลก อย่าง Dr. John Greenwood เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน  โดย ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Managing Director –Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย ให้การต้อนรับลูกค้า ณ KBank Private Banking Office Lobby, สำนักงาน Private Banking Group ชั้น 42 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING