Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Capturing Opportunity on the Rise of Asia

Capturing Opportunity on the Rise of Asia

​KBank Private Banking ร่วมกับพันธมิตร Lombard Odier จัดงานสัมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Capturing Opportunity on the Rise of Asia เพื่ออัพเดทโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย จากจำนวนประชากรในเอเชียมีมากถึงเกือบ 60% ของประชากรทั่วโลก และมีสัดส่วนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้คนเอเชียเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้เอเชียมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเอเชียมีมากถึง 30% ของ GDP โลก อย่างไรก็ตามหุ้นเอเชียยังมีสัดส่วนเพียง 13% ในดัชนีหุ้นโลก (MSCI All-Country World Index) ดังนั้นมีโอกาสสูงที่หุ้นเอเชียจะมีบทบาทในตลาดหุ้นโลกมากขึ้น​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING