Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prospects for 2020 - Contained Recovery Our Views of the World and How to Take Advantage of Them

Prospects for 2020 - Contained Recovery Our Views of the World and How to Take Advantage of Them

​KBank PRIVATE BANKING จัดงานสัมมนา Prospects for 2020 - Contained Recovery Our Views of the World and How to Take Advantage of Them “โอกาสและกลยุทธ์ลงทุนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ในกรอบ” โดยมีวิทยากรพิเศษ รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ ร่วมด้วย คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group  และ คุณ ศิริพร สุวรรณการ Managing Director, Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสัมมนาถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ ความมั่นคงระหว่างประเทศ และสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนแก่ลูกค้าไพรเวทแบงก์ของธนาคาร ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ 


ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING