Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

รู้เร็ว รับมือทัน ภาษีใหม่

รู้เร็ว รับมือทัน ภาษีใหม่

​​​​​KBank Private Banking จัดงานสัมมนา “รู้เร็ว รับมือทัน ภาษีใหม่” เพื่อแนะแนวทางในการจัดการทรัพย์สินรวมถึงกลยุทธ์ด้านการลงทุนแด่ลูกค้า ในจ.ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยจังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งในจังหวัดกลยุทธ์ของการให้บริการไพรเวทแบงก์ของธนาคารในภาคตะวันออก ณ โรงแรม The Tide Resort ชลบุรี​


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING