Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

“ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจึงควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ
เครือธนาคารกสิกรไทยขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และพร้อมสนับสนุนบริการ
ทางการเงินครบวงจรด้วยคำปรึกษาที่เฉียบคม เพื่อให้ท่านทะยานสู่
อีกระดับของความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ”

ความสำเร็จของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา​​

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

  1. ้น
  2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติ และมีอายุน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันส่งใบสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย หรือ ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำหรือกองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณ เพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท
  4. ในกรณีสมัครโดยใช้สิทธิประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตที่ต่างประเภทได้ โดยสามารถรวมเบี้ยที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันส่งใบสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
  5. บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯอนุมัติบัตร และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุ หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษของลูกค้าบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด
  6. ธนาคารกสิกรไทยขอสงวนสิทธิในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติ สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย และการอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ในการต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ลูกค้าต้องมียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด) รวมกันอยู่กับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะนำมานับรวมกับยอดเงินฝาก และเงินลงทุนนั้นจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นๆ จะต้องมีอายุมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสมัครประกันชีวิต การที่ธนาคารกสิกรไทยไม่อนุมัติหรือไม่ต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จะถือเป็นเหตุเพื่อขอยกเลิกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ได้
  7. ธนาคารกสิกรไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด
  9. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชิวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
THE PREMIER Contact Center 02-8888877 หรือ
www.kasikornbank.com/thepremier


  HTML Form Web Part