Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
เอกสิทธิด้านการเงิน และบริการจากธนาคารกสิกรไทย

เอกสิทธิ์ด้านการเงิน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน
  (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร) เพียงแค่แสดงบัตร
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี)
 • ฟรี ค่าบริการรายเดือนการแจ้งเปลี่ยนยอดบัญชีเงินฝากผ่าน sms จำนวน 1 บัญชี
  (Transactionalert)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค่าสมุดคู่ฝา กรณีบัญชีสูญหาย
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน
 • ส่วนลด 25% ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค จำนวน 4 เล่ม ต่อปี
 • ส่วนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     
     

บริการเลขาส่วนตัว (Global Concierge Service)

 • ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ THE PREMIER Contact Center

 • ติดต่อ 02-8888877

หมายเหตุ :

 • ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ได้จากหนังสือคู่มือสิทธิประโยชน์
 • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THE PREMIER Contact Center
  02-8888877

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำบริการเพิ่มเติม

ติดต่อ THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877

K-Consolidated Statement บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน

(เฉพาะลูกค้าบัตร THE PREMIER กสิกรไทย)