K WEALTH / บทความ / Wealth Management / กองทุนตราสารหนี้ผันผวน เกิดจากอะไร
29 ธันวาคม 2564
3 นาที

กองทุนตราสารหนี้ผันผวน เกิดจากอะไร


          “ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

• แม้กองทุนตราสารหนี้จะดูมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น แต่ราคากองทุนตราสารหนี้ก็ผันผวนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังได้เช่นกัน

• ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ส่งผลให้กองทุนสูญเสียเงินต้น หรืออาจได้เงินรับไม่ครบตามจำนวนที่สัญญา ราคากองทุนก็จะมีการปรับตัวลง 

• ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เราอาจเจอเหตุการณ์ตราสารหนี้ถูกเทขายจำนวนมาก แต่มีผู้ซื้อจำนวนน้อย ส่งผลให้จำนวนตราสารหนี้บางส่วนขายไม่ได้ จึงต้องปรับลดราคาลงมามากกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ราคากองทุนมีการปรับตัวลง 

• กองทุนแบบกำหนดอายุโครงการ เป็นกองทุนที่บลจ.เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียว ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ รวมทั้งกองทุนจะมีระยะเวลาโครงการกำหนดไว้ ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนได้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง รู้ระยะเวลาการใช้เงินที่ค่อนข้างแน่นอน แต่อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ 


          หลายคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ไม่ชอบความโลดโผนของตลาดหุ้น ต้องการเพียงผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่วนหนึ่งก็มักจะเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งลงทุนได้ง่ายๆ แถมมีมืออาชีพอย่างผู้จัดการกองทุน คอยบริหารจัดการให้ด้วย โดยกองทุนตราสารหนี้ก็มีให้เราเลือกลงทุนหลายแบบ ตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ผลตอบแทนคาดหวัง ระยะเวลา และความเสี่ยง เช่น 
          - องทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
          - กองทนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) 
          - กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) 
          - กองทุนรวมหน่วยลงทุน (
Fund of Funds) 5 ความเสี่ยงที่อาจกระทบกองทุนตราสารหนี้

​1. ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้​
เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ (ดูได้จาก Credit Rating) ส่งผลให้กองทุนสูญเสียเงินต้น หรืออาจได้รับเงินไม่ครบตามจำนวนที่สัญญา ราคากองทุนก็จะมีการปรับตัวลง

​​​2. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
เราอาจเจอเหตุการณ์ตราสารหนี้ถูกเทขายจำนวนมาก แต่มีผู้ซื้อจำนวนน้อย ส่งผลให้จำนวนตราสารหนี้บางส่วนขายไม่ได้ จึงต้องปรับลดราคาลงมามากกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ราคากองทุนมีการปรับตัวลง

​​​3. ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับราคาตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากราคาตราสารหนี้จะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย มักเกิดในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลต่อราคาตราสารหนี้ในตลาดทำให้ปรับตัวลงเนื่องจากถูกเทขาย เพื่อไปซื้อตราสารหนี้ตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า โดยราคาตราสารหนี้ระยะยาวจะปรับตัวลงมากกว่าราคาตราสารหนี้ระยะสั้น ส่งผลให้หากกองทุนถือตราสารหนี้ระยะยาวจำนวนมาก ราคากองทุนจะปรับตัวลงมาก เมื่อเทียบกับกองทุนที่เน้นถือตราสารหนี้ระยะสั้น แต่ในทางตรงกันข้าม สภาวะดอกเบี้ยขาลง นักลงทุนก็จะได้รับประโยชน์จากราคาตราสารหนี้เพิ่มสูงขึ้น

4. ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น แต่ผลตอบแทนตราสารหนี้ไม่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงกว่าที่เคยคิดว่าจะได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับราคาตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุนต่อ
เป็นความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลง เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอน หรือบริษัทขอไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไข ส่งผลให้กองทุนต้องนำเงินไปลงทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเดิม ซึ่งจะกระทบกับผลตอบแทนของกองทุนโดยตรง แต่ในทางตรงกันข้าม สภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น กองทุนก็สามารถนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมได้เช่นกัน

ลงทุนกองทุนตราสารหนี้อย่างไร ให้อุ่นใจ ในช่วงตลาดผันผวน

1. ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ 

           โดยตรวจสอบผลประเมินความเสี่ยงของนักลงทุนว่าตรงกับระดับความเสี่ยงของกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ หรือไม่ นอกจากนี้ยังควรศึกษาประเภทสินทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมอีกด้วย หากกองทุนมีความเสี่ยงมากกว่าที่รับได้ ก็ควรเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงลดลงมา เพื่อให้ลงทุนได้อย่างสบายใจ

​​ความเสี่ยงของเงินฝาก < ตราสารหนี้ระยะสั้น < ตราสารหนี้ระยะยาว

​​ความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศ < ต่างประเทศ

​​​ความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภท Investment Grade < High Yield 

​​​ความเสี่ยงของการกระจายการลงทุน < การลงทุนโดยให้น้ำหนักเฉพาะบางกลุ่ม


​​2. ​เลือกประเภทกองทุนเปิด/ปิด ให้เหมาะสมกับเรา

          กองทุนแบบซื้อขายได้ทุกวันทำการ เปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้โดยขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งสามารถสับเปลี่ยนกองทุน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ รวมทั้งกองทุนประเภทนี้เหมาะกับคนที่มีเงินเย็น และยังไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเมื่อไหร่ หรือรู้ว่าต้องใช้เงินเมื่อไหร่ แต่สามารถควบคุมตัวเองในการใช้เงินได้

องทุนแบบกำหนดอายุโครงการ เป็นกองทุนที่ บลจ.เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียว ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้หากพ้นช่วงวันเปิดจอง รวมทั้งกองทุนจะมีระยะเวลาโครงการกำหนดไว้ ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนได้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง รู้ระยะเวลาการใช้เงินที่ค่อนข้างแน่นอน แต่อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก


ุน ​

บทความโดย K WEALTH GURU มนัสวี เด็ดอนันต์กุล
KBank LIVE
&#160;

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

​​กองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับพักเงินK-MONEY

ดูเพิ่มเติม

​กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น K-SFPLUS

ดูเพิ่มเติม

​กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวK-FIXEDPLUS-A

ดูเพิ่มเติม