Middle|Left Green

วาณิชธนกิจ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริการด้านวาณิชธนกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

ครอบคลุมการจัดหาเงินกู้ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ไปจนถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร

 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
และการเงินอย่างครบวงจร

  • ที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • ที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
  • ที่ปรึกษาในการจัดหาเงินลงทุนในโครงการ
  • ที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ
  • ให้คำปรึกษาภายใต้มาตรฐานบริการระดับสากลโดยผู้เชี่ยวชาญ

Black
Middle|Right
Right
 
HtmlBlock
21
Padding
 
 

การจัดหาเงินกู้ร่วม

ระดมเงินกู้เพื่อสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่

  • มีการพิจารณาโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะกับความต้องการของผู้กู้
  • มีความยืดหยุ่นในการเบิกถอนและจ่ายคืนเงินกู้
  • กำหนดรูปแบบดอกเบี้ยได้*
  • ครอบคลุมทั้งกู้สั้นและกู้ยาว

หมายเหตุ: ​สามารถทำสัญญาเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากลอยตัวเป็นคงที่ได้ถ้าต้องการBlack
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding
 
 

การจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการ

ตอบสนองความต้องการจัดหาเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

บริการจัดหาเงินกู้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
23
Padding
 
 

การจัดหาเงินสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

ช่วยจัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ

บริการจัดหาเงินกู้สำหรับการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญสูงBlack
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding
 

การระดมทุนผ่านการออกหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในการระดมทุน พร้อมคำปรึกษา ดำเนินการ และประสานงาน โดยทีมงานมากประสบการณ์

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding
 
 

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ปรึกษา ประสานงาน ออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ไว้ใจให้กสิกรไทยจัดการ

ตอบสนองความต้องการระดมเงินทุนของเจ้าของทรัพย์สินอย่างครบวงจรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน


Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding

​ที่ปรึกษาทางการเงิน

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​การจัดหาเงินกู้

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน​

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left