สนใจสมัครบัตร

 • *กรอกเพื่อได้รับการตรวจสอบเพื่อยกเว้นเอกสารการสมัคร
 • สมัคร

รับคะแนนสะสม
KBank Reward Point สูงสุด X2

เมื่อใช้จ่ายที่ Siam Paragon, Siam Center,
Siam Discovery, ICON SIAM

จอดรถฟรี สูงสุด 6 ชม.

และบริการสำรองที่จอดรถ

รับฟรี แจกเมนูฟรี ทุกสัปดาห์

เพียงเอาคะแนนสะสมมาแลกเมนูฟรี
ที่ร้านอาหารชั้นนำ ทุกสัปดาห์

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ 70,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ 70,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ 70,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
 • รายได้ 70,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับบัตรแพลทินัม
 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำ 1,500,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี
ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม และ 70,000 บาท สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม และ 70,000 บาท สำหรับบัตรซิกเนเจอร์

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรีปีแรก
 • บัตรอินฟินิท ค่าธรรมเนียมปีถัดไป 30,000 บาท
  ยกเว้นเมื่อใช้จ่าย 1,000,000 บาท / ปี
 • บัตรซิกเนเจอร์ ค่าธรรมเนียมปีถัดไป 4,000 บาท
  ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย 12 ครั้ง / ปี
 • บัตรแพลทินัม ค่าธรรมเนียมปีถัดไป 1,050 บาท
  ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย 12 ครั้ง / ปี
เอกสารกรณีบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (สำหรับคนไทย)
 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ)