สนใจสมัครบัตร

 • *กรอกเพื่อได้รับการตรวจสอบเพื่อยกเว้นเอกสารการสมัคร
 • สมัคร

รับคะแนนสะสม x2

ทุกยอดการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น ไม่มีขั้นต่ำ

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

เที่ยวญี่ปุ่นสบายใจ
แบ่งจ่าย 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

สำหรับตั๋วเครื่องบินและ ทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่น
ที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000

ผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรคลาสสิก
 • รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรแพลทินัม
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้ประกอบการ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรคลาสสิก
 • รายได้ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  สำหรับบัตรแพลทินัม
 • ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • เงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้

ชาวต่างชาติ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • มีรายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสาร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และ
  ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
 • เอกสารแสดงรายได้

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 80 ปี
 • มีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม / 15,000 บาท สำหรับบัตรคลาสสิก
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
 • ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร

เอกสาร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และ
  ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
 • เอกสารแสดงรายได้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรีปีแรก
 • ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้15,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก โดยต้องไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของรางวัล โดยธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผู้ถือบัตรทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารในใบสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของรางวัลได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • สามารถใช้บริการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน โดยยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดที่ถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ JPY/KRW/HKD/SGD/TWD ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2563 และต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/รายการ (By Transaction)
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02-8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2563 เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ รายการใช้จ่ายจากร้านอาหารทั่วโลก, รายการใช้จ่ายออนไลน์, รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), Smart Cash, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกภายหลัง, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
 • เฉพาะยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2563 ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น ได้แก่ หมวด EATING PLACES & RESTAURANTS MCC Code 5812 และ หมวด FAST FOOD RESTAURANTS MCC Code 5814 เท่านั้น ไม่นับรวมหมวด DRINKING PLACES (BARS-ALCOHOLIC BEVERAGES, COCKTAIL LOUNGES, DISCOTHEQUES, TAVERNS & NIGHT CLUBS) MCC Code 5813
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
 • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค.62
 • รับสิทธิ์การรับส่วนลดเมื่อแลกสกุลเงินเยน (JPY) ผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลกสกุลเงินเยน (JPY) 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน (ไม่มีคะแนนสะสม KBank Reward Point) สำหรับสิทธิ์การรับส่วนลด 0.15 บาท : 100 JPY
 • รับสิทธิ์รูดซื้อเงินเยน (JPY) แบ่งจ่ายนาน 4 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และจำกัดการรูดซื้อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ/วัน (ไม่มีคะแนนสะสม KBank Reward Point)เฉพาะการรูดซื้อเงินต่างประเทศกับสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สิทธิ์การ รูดซื้อเงินเยน (JPY) รับส่วนลด 0.15 บาท : 100 JPY จากอัตราปกติ หรือ รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รับ KBank Reward Point 2 เท่า ไม่มีขั้นต่ำ
 • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินญี่ปุ่น 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดภายใน 2 รอบบัญชี หรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าและสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

เงื่อนไข


บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

ห้องรับรองสนามบินในญี่ปุ่นและฮาวาย 
 • ลูกค้าบัตร JCB Gold และ Platinum สามารถใช้บริการนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ห้องรับรองสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อ Boarding Pass เท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออก)
  ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถใช้ห้องรับรองของสนามบินในญี่ปุ่นและฮาวายต่อปี
  บริการ LoungeKey ที่สนามบินประเทศจีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมนี สหราชอาณาจักรและ ฮ่องกง
 • ลูกค้าบัตร JCB Platinum (สำหรับบัตรที่ออกในประเทศไทย) สามารถใช้บริการ LoungeKey™ ได้ที่ห้องรับรองที่เลือกโดย JCB
 • พักผ่อนก่อนเที่ยวบินของคุณ โดยสามารถใช้ห้องรับรองที่เลือกโดย JCB ได้ฟรีสูงสุด 8 ครั้งต่อปีต่อบัตร JCB Platinum
 • สำหรับผู้ติดตาม และการใช้บริการเกินจากจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 32 USD ต่อคน ซึ่งจะเรียกเก็บเงินในภายหลัง
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตร JCB Platinum เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ระยะเวลา 1 มกราคม 2021 - 31 ธันวาคม 2021
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9 เมืองทั่วโลก
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก