MID YEAR SALE
ลดจัดหนัก สูงสุด 50%
ฟรี! ค่าโอน
สูงสุด 100,000 บาท

ดอกเบี้ย 0.99% นาน 6 เดือน

HOT PROMOTION

{{ obj.location[0] }} {{ obj.location[1] }}

{{ obj.title }}

{{ obj.details.type }}

รหัส {{ obj.details.propID | formatID }}

{{ obj.details.size.area }} {{ obj.details.size.unit }}

{{ obj.details.bedroom == "-" ? "" : obj.details.bedroom }} {{ obj.details.bathroom == "-" ? "" : obj.details.bathroom }}

{{ obj.desc.current_price[0] }} {{ obj.desc.current_price[1] }}

ทรัพย์มือสอง
ลดจัดหนัก สูงสุด 50%

เงื่อนไข

 1. โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) โดยลูกค้าต้องเสนอซื้อและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 และต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 2. สำหรับทรัพย์สินรอการขายของธนาคารทุกประเภททรัพย์ที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน ธนาคารฯ จะสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ตามจริง ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 4. สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%
นาน 6 เดือน กู้เต็ม 100% *

แบบที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12
แบบที่ 1 0.99% 4.55% 4.60% MRR-1.25% 3.99% 4.43%
แบบที่ 2 3.99% MRR-1.25% 3.99% 4.46%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97%
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • *ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

* เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้ และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 หรือที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com