ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MADHUB Website ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ MADHUB Website หรือชื่ออื่นที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (“MADHUB Website”) โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MADHUB Website (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) ดังต่อไปนี้

 1. บริการ MADHUB Website เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการพิจารณาและสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น บัตรเดบิต MADCARD และบริการ MADFUND ตลอดจนเป็นบริการ/ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ กับธนาคาร เช่น บริการ MADDEAL, MADCOURSE, MADVISOR และ MADSPACE
 2. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดตลอดจนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการบัตรเดบิต MADCARD บริการ MADFUND ผ่านบริการ MADHUB Website ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและ/หรือต่ออายุการสมัครใช้บริการภายใต้รูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด
  1. บัตรเดบิต MADCARD หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้บริการออกบัตรเดบิตประเภท MADCARD ให้กับผู้ใช้บริการที่ขายสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ใช้บริการกลุ่ม SMEs ที่ประสงค์จะขยายธุรกิจไปสู่ช่องทางออนไลน์ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การใช้บัตรนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตของธนาคารที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร
  2. บริการ MADFUND หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้คำแนะนำรวมถึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/การให้บริการของธนาคาร
 3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ/ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายใต้บริการที่ระบุด้านล่างนี้
  1. บริการ MADDEAL หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควรเป็นบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบในกระบวนการซื้อขายสินค้า/บริการโดยผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/เดบิต จะได้รับผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพ และสามารถลดต้นทุนของธุรกิจได้ เมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร (“ร้านค้า”) ผู้ใช้บริการสามารถดูประวัติการทำรายการผ่านบริการ MADHUB Website ได้
  2. บริการ MADCOURSE หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นแหล่งรวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาธุรกิจออนไลน์ เช่น ความรู้พื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เครื่องมือทางการตลาดสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ
  3. บริการ MADADVISOR หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเป็นบริการที่จะให้แนะนำบริการ, solutions ต่างๆ หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เช่น ตัวช่วยจัดการหน้าร้านออนไลน์ การขนส่งสินค้า การบริหารจัดการ เป็นต้น
  4. บริการ MADSPACE หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้บริการ การจัดสัมมนา/workshop บริการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์ และการให้คำแนะนำ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ MADHUB Website ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต(“อุปกรณ์”) ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการ MADHUB Website
 5. การสมัครใช้บริการ MADHUB Website จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการยืนยันการสมัครทางหน้า website ของ MADHUB Website โดยจะสามารถใช้บริการได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. การใช้รหัสประจำตัว และ/หรือ รหัสผ่าน และ/หรือ รหัส One Time Password และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการ MADHUB Website ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือเพื่อการยืนยันการใช้บริการต่างๆ (“เครื่องมือการใช้บริการ”) อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องสร้าง/ เปลี่ยนแปลงเครื่องมือการใช้บริการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด และในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้อง Log in โดยใช้เครื่องมือการใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเครื่องมือการใช้บริการไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น การเปิดเผยเครื่องมือการใช้บริการถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  3. ในกรณีที่เครื่องมือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม หรือผู้ใช้บริการลืมเครื่องมือการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถกด Reset password ได้ที่ MADHUB Website ด้วยตนเอง
  4. การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเองก็ดี หรือการกระทำของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระทำไปโดยผ่านการใช้เครื่องมือการใช้บริการ และ/หรือ e-mail ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม และผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมนั้น และใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จำต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกำหนดให้ต้องทำเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องทำเอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย
 7. หากการใช้บริการต่างๆของร้านค้าผ่านบริการ MADHUB Website ร้านค้ากำหนดให้ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อการตรวจสอบการเป็นสมาชิกร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงระบุข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวตามที่ร้านค้ากำหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อและนามสกุล/ที่อยู่/ E-Mail Address/ หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ข้อมูลอื่นใดตามที่ระบุในหน้า MADHUB website ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารนำส่งรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าวให้แก่ร้านค้าเพื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิกร้านค้าและพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 8. ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดค่าในเครื่องอุปกรณ์ให้ยินยอมเปิดเผยพิกัดในการทำรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย
 9. ในการใช้บริการต่างๆ ของร้านค้าผ่านบริการ MADHUB website ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางแสดงข้อมูลและดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากร้านค้าและผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกำหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้า/ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีที่เงื่อนไขที่ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายถูกเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/ไม่ครบถ้วนถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระ คุณภาพหรือการส่งมอบสินค้า/บริการของร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง โดยผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับร้านค้า และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับร้านค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
 10. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยอมรับว่า ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ในบริการ MADHUB website ธนาคารเป็นเจ้าของข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือมีสิทธิการใช้โดยชอบ ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ตัดต่อ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ในบริการ MADHUB website
 11. การให้บริการต่างๆ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นตามข้อตกลงนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายตนกระทำโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมสั่งการของฝ่ายตน
 12. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

  ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคารหรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนับสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

 13. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการต่างๆ และการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆ
 14. การแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 15. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การใช้บริการ ธนาคารอาจเพิ่มบริการ/ฟังก์ชันต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
 16. ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการต่างๆ นอกเหนือจากการใช้บริการอุปกรณ์ตามปกติ
 17. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
  1. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
  2. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
 18. หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
 19. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อนี้ (หากมี)
  1. ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
  2. ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดำเนินการต่างๆ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้บริการจะหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือคำสั่งใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร
  3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้นด้วย
  4. ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ธนาคารให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการได้
  5. ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร
  6. เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต
  7. ธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (UN/ Thailand Sanction List)
  8. เมื่อผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 20. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่าน K-Contract Center 02-888-8888 ต่อ 813 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด และดำเนินการส่ง e-mail มาที่ ผ่านทาง e-mail ที่ผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งธนาคาร หรือดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็วโดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางช่องทางรับข้อมูล
 21. กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว
 22. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคาร
 23. ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้
 24. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 25. หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร (“ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอน โดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
 26. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดใดๆ ของธนาคารและ หน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร ศาล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรือจะมีในภายหน้า (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกรวมว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารโดยพลัน
 27. ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
 28. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เมื่อเป็นสมาชิก MADHUB