​​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MADHUB Website ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ MADHUB Website หรือชื่ออื่นที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (“MADHUB Website”) โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MADHUB Website (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) ดังต่อไปนี้

 1. บริการ MADHUB Website เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการพิจารณาและสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น บัตรเดบิต MADCARD และบริการ MADFUND ตลอดจนเป็นบริการ/ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ กับธนาคาร เช่น บริการ MADDEAL, MADCOURSE, MADVISOR และ MADSPACE
 2. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดตลอดจนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการบัตรเดบิต MADCARD บริการ MADFUND ผ่านบริการ MADHUB Website ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและ/หรือต่ออายุการสมัครใช้บริการภายใต้รูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด
  1. บัตรเดบิต MADCARD หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้บริการออกบัตรเดบิตประเภท MADCARD ให้กับผู้ใช้บริการที่ขายสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ใช้บริการกลุ่ม SMEs ที่ประสงค์จะขยายธุรกิจไปสู่ช่องทางออนไลน์ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การใช้บัตรนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตของธนาคารที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร
  2. บริการ MADFUND หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้คำแนะนำรวมถึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/การให้บริการของธนาคาร
 3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ/ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายใต้บริการที่ระบุด้านล่างนี้
  1. บริการ MADDEAL หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควรเป็นบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบในกระบวนการซื้อขายสินค้า/บริการโดยผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/เดบิต จะได้รับผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพ และสามารถลดต้นทุนของธุรกิจได้ เมื่อผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร (“ร้านค้า”) ผู้ใช้บริการสามารถดูประวัติการทำรายการผ่านบริการ MADHUB Website ได้
  2. บริการ MADCOURSE หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นแหล่งรวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาธุรกิจออนไลน์ เช่น ความรู้พื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เครื่องมือทางการตลาดสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ
  3. บริการ MADADVISOR หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเป็นบริการที่จะให้แนะนำบริการ, solutions ต่างๆ หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เช่น ตัวช่วยจัดการหน้าร้านออนไลน์ การขนส่งสินค้า การบริหารจัดการ เป็นต้น
  4. บริการ MADSPACE หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร เป็นบริการที่ธนาคารให้บริการ การจัดสัมมนา/workshop บริการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์ และการให้คำแนะนำ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ MADHUB Website ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต(“อุปกรณ์”) ในเครือข่ายที่ธนาคารรองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับบริการ MADHUB Website
 5. การสมัครใช้บริการ MADHUB Website จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการยืนยันการสมัครทางหน้า website ของ MADHUB Website โดยจะสามารถใช้บริการได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. การใช้รหัสประจำตัว และ/หรือ รหัสผ่าน และ/หรือ รหัส One Time Password และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการ MADHUB Website ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือเพื่อการยืนยันการใช้บริการต่างๆ (“เครื่องมือการใช้บริการ”) อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องสร้าง/ เปลี่ยนแปลงเครื่องมือการใช้บริการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด และในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้อง Log in โดยใช้เครื่องมือการใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเครื่องมือการใช้บริการไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น การเปิดเผยเครื่องมือการใช้บริการถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  3. ในกรณีที่เครื่องมือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเกิดการสูญหาย/ถูกโจรกรรม หรือผู้ใช้บริการลืมเครื่องมือการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถกด Reset password ได้ที่ MADHUB Website ด้วยตนเอง
  4. การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเองก็ดี หรือการกระทำของบุคคลอื่นใดก็ดี หากได้กระทำไปโดยผ่านการใช้เครื่องมือการใช้บริการ และ/หรือ e-mail ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ธนาคารแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม และผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมนั้น และใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จำต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกำหนดให้ต้องทำเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องทำเอกสารหรือหลักฐาน (หากมี) ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย
 7. หากการใช้บริการต่างๆของร้านค้าผ่านบริการ MADHUB Website ร้านค้ากำหนดให้ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อการตรวจสอบการเป็นสมาชิกร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงระบุข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวตามที่ร้านค้ากำหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อและนามสกุล/ที่อยู่/ E-Mail Address/ หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ข้อมูลอื่นใดตามที่ระบุในหน้า MADHUB website ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารนำส่งรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าวให้แก่ร้านค้าเพื่อตรวจสอบการเป็นสมาชิกร้านค้าและพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 8. ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดค่าในเครื่องอุปกรณ์ให้ยินยอมเปิดเผยพิกัดในการทำรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย
 9. ในการใช้บริการต่างๆ ของร้านค้าผ่านบริการ MADHUB website ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางแสดงข้อมูลและดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากร้านค้าและผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกำหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้า/ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขายไว้ หรือในกรณีที่เงื่อนไขที่ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์และ/หรือรายการส่งเสริมการขายถูกเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/ไม่ครบถ้วนถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระ คุณภาพหรือการส่งมอบสินค้า/บริการของร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง โดยผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับร้านค้า และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับร้านค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
 10. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยอมรับว่า ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ในบริการ MADHUB website ธนาคารเป็นเจ้าของข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือมีสิทธิการใช้โดยชอบ ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ตัดต่อ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ ในบริการ MADHUB website
 11. การให้บริการต่างๆ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นตามข้อตกลงนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายตนกระทำโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมสั่งการของฝ่ายตน
 12. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
  1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่เรียกคำใดคำหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว จะรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆให้แก่ผู้ใช้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร
  2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล สถาบันทางการเงิน ผู้รับเงิน ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร หรือที่อยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่ธนาคารได้ทำไว้โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผู้รับข้อมูลจากธนาคาร)
  3. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
  4. หากธนาคารประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ข้อมูลกับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอและการให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่าน K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888
 13. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการต่างๆ และการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆ โดยธนาคารไม่ต้องตรวจสอบอีก
 14. การแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 15. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การใช้บริการ ธนาคารอาจเพิ่มบริการ/ฟังก์ชันต่างๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
 16. ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการต่างๆ นอกเหนือจากการใช้บริการอุปกรณ์ตามปกติ
 17. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
  1. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
  2. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
 18. หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
 19. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อนี้ (หากมี)
  1. ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
  2. ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดำเนินการต่างๆ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้บริการจะหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือคำสั่งใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร
  3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้นด้วย
  4. ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ธนาคารให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการได้
  5. ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร
  6. เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต
  7. ธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (UN/ Thailand Sanction List)
  8. เมื่อผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 20. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่าน K-Contract Center 02-888-8888 ต่อ 813 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด และดำเนินการส่ง e-mail มาที่ ผ่านทาง e-mail ที่ผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งธนาคาร หรือดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็วโดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางช่องทางรับข้อมูล
 21. กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว
 22. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคาร
 23. ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้
 24. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 25. หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร (“ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอน โดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
 26. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ของธนาคาร เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยทันที ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 27. ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
 28. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เมื่อเป็นสมาชิก MADHUB