Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​

ด้านสังคม

เป้าหมาย : การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ความมุ่งมั่น : เรามุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ​พนัก​งานและชุมชน เพื่อสร้างความมั่งคั่งผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
 

การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ทั่วถึง และให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า ชุมชน และสังคม เพื่อให้ประชาชนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ในทุกพื้นที่ และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


 

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ธนาคารควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ ด้วยระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และรักษาเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร

 
 

การเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน การเรียนรู้และการเป็นผู้นำ ด้วยการปลูกฝัง
ค่านิยมกรีนดีเอ็นเอและสร้างให้พนักงานมีความพร้อมต่ออนาคต

ธนาคารปฏิบัติและดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความสะดวก

 
 

การพัฒนาศักยภาพเยาวชน​และดำเนินกิจกรรม
ด้านสิ่​งแว​ดล้อม สังคม และสาธารณประโยชน์

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งชุมชน
หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมดีขึ้น

 
 

การปฏิบัติต่อพนักงานอ​ย่างเป็นธรรม การพัฒนา​ทักษะความรู้ และดูแลความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน

ธนาคารปฏิบัติและดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการทุกระดับประทับใจ