Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การพัฒนาด้านสังคม

ธนาคารมุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 
 

การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม

ธนาคารปฏิบัติและดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง
ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร​

ธนาคารมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงาน ให้พร้อมทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


 
 

การดูแลสุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน

ธนาคารให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการบาดเจ็บที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานเป็น “ศูนย์”
และยังจัดให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

 
 

การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งชุมชน
หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมดีขึ้น

บริการทุกระดับประทับใจ