Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย: การเป็นผู้พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ความมุ่งมั่น: เรามุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า และพร้อมสนับสนุนลูกค้าก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ทั้งนี้ ความยั่งยืนได้ฝังแน่นในวิถีการดำเนินธุรกิจและการให้บริการลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารมุ่งมั่นให้การสนับสนุนประเทศไทยและลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งจะสนับสนุนความพยายาม
ของประชาคมโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส

ธนาคารมุ่งมั่นเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนชั้นนำของประเทศไทย โดยสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท
ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) และจะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030)
รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย และจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นไปได้
ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งธนาคารจะประเมินโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินงานอย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับเทคโนโลยี กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีวิวัฒนาการตลอดเวลา

 
 

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศไทย และดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญในมิติของสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้เร็วที่สุดภายในปี พ.ศ. 2593

ธนาคารสนับสนุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
 

การดำเนินงานของธนาคารที่เป็นมิตร
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์
(Zero Carbon Organization)

 
 

การเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจาก
การดำเนิ​นของธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero Carbon Organization) ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

 
 

การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการสินเชื่อ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 
 

การให้บริการที่มากกว่าบริการทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศไทย

บริการทุกระดับประทับใจ