เสนอราคาซื้อทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน :
ประเภททรัพย์สิน :


คำสงวนสิทธิ์

เงื่อนไขการขายทรัพย์มือสอง

 • ข้อมูลรายการต่างๆ และราคาของทรัพย์สินที่กำหนดจะขาย หรือให้เช่าตามที่ปรากฏ เป็นเพียงสำหรับใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น มิใช่คำเสนอในการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินของธนาคารแต่อย่างใด และยังไม่มีผลผูกพันธนาคาร จนกว่าธนาคารจะได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการขายหรือ ให้เช่า และมีการตกลงทำสัญญา หรือมีการวางเงินมัดจำ กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 • ข้อมูลทรัพย์สิน, ราคา, เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าราคากำหนดใหม่นั้นเป็นราคาที่แท้จริง
 • ทรัพย์สินที่จะขายหรือให้เช่าตามที่ปรากฏเป็นการขายหรือให้เช่าตามสภาพที่แท้จริง ของทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องไปทำการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินด้วยตัวเองประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
 • ภาพถ่ายทรัพย์เป็นภาพมุมกว้างหรือภาพบางส่วน และข้อมูลระยะห่างเป็นเพียงการประมาณ ผู้สนใจต้องไปดูสถานที่จริงก่อนเสนอซื้อ
 • ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นเพียงการระบุตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินรอการขายเบื้องต้นของธนาคารเท่านั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงได้ ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสภาพทรัพย์สถานที่ตั้งทรัพย์สินด้วยตนเองก่อนซื้อ
 • หากทรัพย์สินมี ผู้บุกรุกและ/หรือผู้อยู่อาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผู้เสนอซื้อตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
 • เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์ก่อนเสนอซื้อ
 • การขอสินเชื่อกู้ยืมในการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารไม่ว่ากับสถาบันการเงินใดๆ ไม่ว่าจะนำทรัพย์ที่เสนอซื้อไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการขอเงินประกันการเสนอซื้อ/เงินมัดจำ คืน
 • การขอเลื่อนหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงในการซื้อทรัพย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องมีเหตุผลอันสมควรและจะต้องมีพยานหลักฐานที่อ้างอิงได้เท่านั้น ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว และผลการพิจารณาของธนาคารเป็นเช่นไรให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขายทรัพย์ รวมถึงการ ขอ, เพิ่ม, ลด เปลี่ยนชื่อผู้ซื้อทรัพย์โดยถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว และผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำเสนอซื้อทรัพย์และไม่ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลผู้เสนอราคา

ประเภทของผู้เสนอราคา

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

คำนำหน้าชื่อ

นาย นาง นางสาว

ชื่อ*

นามสกุล*

เลขประจำตัวประชาชน*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

วันเกิด*

ชื่อ*

นามสกุล*

เลขที่นิติบุคคล*

ชื่อบริษัท*

ประเภทธุรกิจหรือรายละเอียดของกิจการ

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

ที่อยู่สำหรับแจ้งผลการพิจารณา

อาคาร / หมู่บ้าน

เลขที่*

หมู่

ซอย

ถนน

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เหมือนที่อยู่สำหรับแจ้งผล
อื่น ๆ

อาคาร / หมู่บ้าน

เลขที่*

หมู่

ซอย

ถนน

จังหวัด*

เขต/อำเภอ*

แขวง/ตำบล*

รหัสไปรษณีย์*

หมายเหตุ:

 • ธนาคารจะแจ้งสถานะการเสนอซื้อ และผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือตามที่ระบุไว้ และจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาภายใน 5 วัน หลังจากมีผลการพิจารณา ทั้งนี้ สำหรับผู้เสนอซื้อที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งผลฯ ตามเวลาดังกล่าว ขอให้ติดต่อกลับมายังธนาคาร
 • หากตัวแทนไม่แจ้งที่อยู่ที่ถูกต้องของผู้ซื้อ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังตัวแทนที่ระบุชื่อเป็นผู้แนะนำจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทราบข้อมูลทรัพย์มือสองจากช่องทางไหน (เลือกได้หลายคำตอบ)

สื่อออนไลน์
ป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์
แผ่นพับโฆษณา
สื่อภายในสาขาธนาคาร
ตู้เอทีเอ็ม/ตู้ฝากเงิน
งานบูธหรืองานมหกรรมต่างๆ
ครอบครัว/เพื่อนแนะนำ
พนักงานธนาคารแนะนำ
โบรคเกอร์ (นายหน้า)
อื่นๆ

เสนอราคาซื้อทรัพย์

ราคาประกาศขาย

วิสต้าปาร์ค พระราม2
5,500,000 บาท

ราคาโปรโมชัน หรือ ราคาลดลงกว่าเดิม

บาท

ราคาที่ต้องการเสนอซื้อ*

บาท

ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ (โดยประมาณ)

บาท

เงื่อนไขค่าธรรมเนียม: ผู้ซื้อออกค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารออกค่าภาษีในการโอน

เงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์

บาท

กรณีไม่อนุมัติขาย ประสงค์ให้คืนเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์โดยช่องทาง

บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีธนาคาร*

เลขที่บัญชีธนาคาร*


โดยต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้เสนอซื้อเท่านั้น

โค้ดโปรโมชั่น

เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

บ้านเดี่ยว

บ้านแพรมาพร

รหัสทรัพย์สิน :03-77-00161

ที่ตั้ง :บางบ่อ, กรุงเทพมหานคร

ราคาเสนอขาย

5,5000,000บาท

เงื่อนไขการขายทรัพย์มือสอง

ชื่อผู้เสนอราคา
วันต์ สมบูรณ์
หมายเลขการเสนอราคา
1800033990
ราคาที่เสนอซื้อ
200,000.00 บาท
เงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์
2,000,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (โดยประมาณ)
4,000.00 บาท
เงื่อนไขค่าธรรมเนียม
ผู้ซื้อออกค่าธรรมเนียมการโอน
ธนาคารออกภาษีการโอน
โค้ดโปรโมชั่น

เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี)
 
ชำระเงินประกันและส่งเอกสารประกอบการเสนอซื้อ ภายใน
5 กรกฎาคม 2561
ผู้ขายจะแจ้งผลการพิจารณา ภายใน
15 กรกฎาคม 2561
กรณี : บุคคลธรรมดา
 • หลักฐานการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 1%
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
  (สำหรับ : ให้ธนาคารโอนเงินประกันการเสนอซื้อคืน)
กรณี : นิติบุคคล
 • หลักฐานการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 1%
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
  (สำหรับ : ให้ธนาคารโอนเงินประกันการเสนอซื้อคืน)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • รายงานการประชุม

หมายเหตุ:

 • การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่แท้จริงก่อนเสนอซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้รับ ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วน
 • ผู้ซื้อต้องเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์ภายในวันพฤหัสบดี เวลา 12:00 น. ของแต่ละสัปดาห์
 • ค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นภาระของผู้ซื้อที่ต้องชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาระของธนาคาร
 • ผู้ซื้อต้องชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 1% ของราคาที่เสนอซื้อ (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) และส่งเอกสารการเสนอซื้อผ่านทางอีเมล k-property.pay@kasikornbank.com ภายในวันศุกร์ของรอบการเสนอซื้อ สอบถามเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 กด 04
 • หากไม่ดำเนินการวางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์ดังที่กล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาการเสนอซื้อของท่านและไม่ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เสนอซื้อที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • เงินประกันฯ จำนวนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคาร
 • กรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติขายทรัพย์ตามราคาที่ผู้ซื้อเสนอมา หรือ ผู้ที่ไม่รับราคาขาย/เงื่อนไข ที่ธนาคารอนุมัติต่างจากราคาทึ่ผู้ซื้อเสนอมา ธนาคารจะคืนเงินประกันฯ ดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ได้แจ้งไว้
 • หากธนาคารอนุมัติตามราคาที่เสนอซื้อ และผู้เสนอซื้อไม่ชำเงินส่วนที่เหลือและลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ธนาคารจะริบเงินประกันฯ ดังกล่าว
 • หากผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ธนาคารจะริบเงินมัดจำการซื้อทรัพย์
 • การขอสินเชื่อในการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ไม่ว่ากับสถาบันการเงินใดๆ ไม่ว่าจะนำทรัพย์ที่เสนอซื้อไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการขอเงินประกันการเสนอซื้อ/เงินมัดจำคืน
 • เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ
 • หากไม่ได้รับจดหมายแจ้งผลภายในวันที่กำหนด ขอให้ติดต่อกลับมายังธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขายทรัพย์ รวมถึงการ ขอ, เพิ่ม, ลด เปลี่ยนชื่อผู้ซื้อทรัพย์โดยถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว และผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนwebsite ธนาคารขอสงวนสิทธิอนุมัติขายให้ลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษและวางเงินประกันการเสนอซื้อ1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อทรัพย์เป็นลำดับแรก
 • หน้าเว็บที่แสดงอยู่นี้ แสดงว่าท่านได้ทำรายการสำเร็จแล้ว กรุณาดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร หมายเลขการเสนอราคาและข้อมูลหน้านี้ไว้เป็นหลักฐาน

สรุปรายการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ

ยอดเงิน (บาท)
1,000.00
รหัสทรัพย์ (Ref.1)
12345678
รหัสเสนอซื้อ (Ref.2)
512341

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับ K PLUS

กรุณาเปิดแอปพลิเคชั่น K PLUS เพื่อทำการชำระเงิน

กรุณาบันทึก QR Code / Barcode นี้เพื่อชำระเงิน

หากท่านปิดหน้าต่างนี้แล้วโดยไม่ได้บันทึกไว้
จะไม่สามารถกลับมาชำระเงินประกันการเสนอซื้อครั้งนี้ได้

สแกน หรือ จ่ายบิล ผ่านช่องทางชำระเงินธนาคารกสิกรไทย

K PLUS

Mobile
Banking
ของธนาคารอื่น

ตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ธนาคารเพื่อให้การเสนอซื้อทรัพย์สมบูรณ์

กรณี : บุคคลธรรมดา
 • หลักฐานการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 1%
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
  (สำหรับ : ให้ธนาคารโอนเงินประกันการเสนอซื้อคืน)
กรณี : นิติบุคคล
 • หลักฐานการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 1%
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
  (สำหรับ : ให้ธนาคารโอนเงินประกันการเสนอซื้อคืน)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • รายงานการประชุม

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการเสนอซื้อ


ผู้เสนอซื้อสามารถส่งหลักฐานได้ภายในวันศุกร์ของรอบการเสนอซื้อ
สอบถามเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 กด 04


Close modal
ต้องการยืนยันการเสนอซื้อ