​​​​​​​​ขั้นตอนการเส​​นอซื้อทรัพย์สิน

1

เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com​) คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

 
2

เลือกเมนู ทรัพย์สินรอการขาย

 ​
3

กดลิงค์ "ค้นหาและเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย"​

 
4

ในเมนู “ค้นหาและเสน​​อซื้อทรัพย์สินรอการขาย”

 
5

จากตัวอย่างการค้นหาทรัพย์ ในข้อ 4 ระบบจะทำการค้นหาทรัพย์สินและแสดงผลดังภาพ

 
6

เมื่อกดเลือกรหัสทรัพย์สินที่ต้องการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลภาพ และแผนที่ของทรัพย์สินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการเสนอซื้อให้กดปุ่ม “เสนอราคาซื้อ”

 
7

หน้าจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยืนยันการเสนอซื้อทรัพย์

 
8

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน ข้อมูลผู้ซื้อ กดปุ่ม “ถัดไป”

 
9

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน เสนอราคาเพื่อซื้อ กดปุ่ม “ยืนยัน”

 
10

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา กดปุ่ม "พิมพ์เอกสารไว้เป็นหลักฐาน" ธนาคารจะแจ้งผลการเสนอซื้อให้ท่านทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไว้ในใบเสนอราคา​