• เงื่อนไขและข้อตกลง
 • ข้อมูลผู้เสนอซื้อ
 • เสนอราคาเพื่อซื้อ
 • สรุปการเสนอราคา

คำสงวนสิทธิ์

เงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 1. ข้อมูลรายการต่างๆ และราคาของทรัพย์สินที่กำหนดจะขาย หรือให้เช่าตามที่ปรากฏ เป็นเพียงสำหรับใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น มิใช่คำเสนอในการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินของธนาคารแต่อย่างใด และยังไม่มีผลผูกพันธนาคาร จนกว่าธนาคารจะได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการขาย หรือ ให้เช่า และมีการตกลงทำสัญญา หรือมีการวางเงินมัดจำ กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 2. ข้อมูลทรัพย์สิน, ราคา, เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าราคากำหนดใหม่นั้นเป็นราคาที่แท้จริง
 3. ทรัพย์สินที่จะขายหรือให้เช่าตามที่ปรากฏเป็นการขายหรือให้เช่าตามสภาพที่แท้จริง ของทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องไปทำการตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินด้วยตัวเองประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
 4. ภาพถ่ายทรัพย์เป็นภาพมุมกว้างหรือภาพบางส่วน และข้อมูลระยะห่างเป็นเพียงการประมาณ ผู้สนใจต้องไปดูสถานที่จริงก่อนเสนอซื้อ
 5. ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นเพียงการระบุตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินรอการขายเบื้องต้นของธนาคารเท่านั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงได้ ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสภาพทรัพย์สถานที่ตั้งทรัพย์สินด้วยตนเองก่อนซื้อ
 6. หากทรัพย์สินมี ผู้บุกรุกและ/หรือผู้อยู่อาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผู้เสนอซื้อตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
 7. เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์ก่อนเสนอซื้อ
 8. การขอสินเชื่อกู้ยืมในการซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารไม่ว่ากับสถาบันการเงินใดๆ ไม่ว่าจะนำทรัพย์ที่เสนอซื้อไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการขอเงินประกันการเสนอซื้อ/เงินมัดจำ คืน
 9. การขอเลื่อนหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงในการซื้อทรัพย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องมีเหตุผลอันสมควรและจะต้องมีพยานหลักฐานที่อ้างอิงได้เท่านั้น ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว และผลการพิจารณาของธนาคารเป็นเช่นไรให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขายทรัพย์ รวมถึงการ ขอ, เพิ่ม, ลด เปลี่ยนชื่อผู้ซื้อทรัพย์โดยถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว และผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำเสนอซื้อทรัพย์และไม่ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เสนอซื้อทรัพย์ที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร