k-property-logo
งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม
 • เงื่อนไขพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายในงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดยผู้ซื้อต้องระบุโค้ด “HCBKK022” ในช่อง โค้ดโปรโมชัน ที่หน้าการเสนอซื้อ
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อตามเกณฑ์ราคาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข โดยจะต้องชำระเงินประกันการเสนอซื้อพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อและชำระเงินประกันภายในงานและได้รับการอนุมัติขาย รับบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 3,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ราคาเสนอซื้อ เสนอซื้อและชำระเงิน
  ประกันเสนอซื้อภายในงาน
  และได้รับการอนุมัติขาย
  รับบัตรกำนัล มูลค่า (บาท)
  ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,000
  1 - 5 ล้านบาท 2,500
  มากกว่า 5 ล้านบาท 3,500
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติม ได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04