Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 • วันที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการจัดงาน

 • 1. จากประสบการณ์ที่ท่านได้รับการดูแล การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย ท่านมีแนวโน้มจะแนะนำบริการของธนาคาร ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของท่านมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกับธนาคารในระดับใด (มีระดับคะแนน 0 – 10 โดย คะแนน 10 = จะแนะนำอย่างแน่นอน และ 0 = จะไม่แนะนำอย่างแน่นอน)
 • 2. ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยของการจัดงาน ในครั้งนี้ โดยความพึงพอใจมีคะแนน 1-4 โดย คะแนน 4 = ดีมาก และ คะแนน 1 = ควรปรับปรุง
  2.1 สถานที่จัดงาน/ร้านอาหารในภาพรวม และความสะดวกในการมาร่วมงาน
  2.2 รูปแบบงาน กิจกรรมภายในงาน และบุคคลพิเศษที่มาร่วมกิจกรรม
  2.3 คุณภาพและรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม
  2.4 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
  2.5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ดูแล RM/Sales
  2.6 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักธุรกิจ
  2.7 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • 3. จากงานที่ท่านไปร่วมครั้งนี้ ท่านได้รับประสบการณ์พิเศษอะไรบ้าง
 • 4. กรุณาเรียงลำดับปัจจัย ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน โดย อันดับ 1 = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด และ อันดับ 6 = ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจน้อยที่สุด
  กรุณาคลิกและลากเพื่อจัดลำดับ
  • 1สถานที่จัดงาน / ร้านอาหาร
  • 2รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมภายในงาน และบุคคลพิเศษที่มาร่วมกิจกรรม
  • 3คุณภาพอาหารและรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม
  • 4โอกาสที่ได้พบกับผู้บริหารธนาคาร
  • 5โอกาสที่ได้พบกับผู้ดูแล
  • 6โอกาสที่ได้พบกับเพื่อนนักธุรกิจใหม่ๆ
 • 5. กรุณาระบุกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 • 6. กรุณาระบุกิจกรรมอบรม-สัมมนาด้านการเงิน การลงทุน ที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 • 7. กรุณาระบุกิจกรรมอบรม-สัมมนาด้านธุรกิจ ที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 • 8. กรุณาเรียงลำดับความสนใจของท่านที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมต่อไปนี้ ท่านสามารถเรียงลำดับได้มากที่สุด 3 อันดับ โดย อันดับ 1 = ชอบมากที่สุด และ อันดับ 3 = ชอบน้อยที่สุด
  • 1กิจกรรมอบรม-สัมมนาด้านการเงิน การลงทุน
  • 2กิจกรรมอบรม-สัมมนาด้านธุรกิจ
  • 3กิจกรรมไลฟ์สไตล์
 • 9. คุณมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม/การให้บริการจากธนาคารกสิกรไทยอย่างไรบ้าง