Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​สร้างภูมิคุ้มกัน การลงทุนในยุคดิจิทัล

  • เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต 
    โลกที่หมุนเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce, AI, FinTech หรือ กระทั่ง Thailand 4.0 การอยู่เฉย ๆ ในปัจจุบันนั้นเปรียบได้กับการเดินถอยหลัง ดังนั้น เราควรเลือกที่จะเปลี่ยนเอง ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนเรา การลงทุนก็เช่นกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันในการลงทุนยุคดิจิทัล โดยการทำความเข้าใจนวัตกรรมการลงทุน แล้วนำมาประยุกต์ใช่อย่างเหมาะสมจะสามารถสร้างโอกาสการลงทุนได้อย่างมากมาย
  • ปรับตัวเร็วกว่า ย่อมได้เปรียบ 
    สำหรับโลกการลงทุนแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดที่ขึ้นตลอดเวลา เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ วัฏจักรเศรษฐกิจที่สั้นลง ความผันผวนในตลาดการเงินที่รุนแรงขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเริ่มต้นเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้อย่างมีสติจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกับตัวของเราเองรวมทั้งเงินในกระเป๋าของเราอีกด้วย 
  • สร้างภูมิคุ้มกัน เรียนรู้อย่างมีสติ 
    เหรียญมี 2 ด้านเสมอ เทคโนโลยีสร้างทำให้เราเข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุนได้ง่ายขึ้นนั้น ความท้าทายคือเราจะสามารถกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลอย่างไร วิธีการกรองข้อมูลที่ง่ายที่สุด คือ การเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลการลงทุนที่น่าเชื่อถือ และ ใช้ข้อมูลหลายแหล่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ในการลงทุนนั้นความถูกต้องของข้อมูลมีความสำคัญที่สุด 


โดย พรชัย อร่ามอาภากุล CFP®
ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ อาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย​
กลับ