Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​วิกฤติค่าเงินตุรกี....ความเสี่ยงของภาคการเงินในยุโรป 
แต่ผลต่อภาคการเงินไทยยังจำกัด 

  • เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ค่าเงิน Lira ของตุรกีปรับร่วงลงอย่างมาก หลังนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจตุรกีที่กำลังเผชิญปัญหารอบด้าน ทั้งในส่วนของปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เรื้อรัง (การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และ การขาดดุลการคลังพร้อมกัน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาก) และ ในส่วนของความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองที่เข้ามากระทบ 
  • แม้ว่าสถานการณ์ค่าเงิน Lira จะคลายตัวลง แต่ตุรกียังต้องเร่งแก้ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศก่อนที่จะลุกลามไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคธนาคารของยุโรป เนื่องจากมีความเชื่อมโยง และ เกี่ยวพันกันในระดับสูง
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเงินของไทยจากความเสี่ยงในตุรกีขณะนี้ ยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด เนื่องจากภาคการเงินของไทยมีความเชื่อมโยงกับภาคธนาคารของตุรกีค่อนข้างน้อย แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบทางอ้อมต่อภาคการเงินขอไทยผ่านความเชื่อมโยงของภาคธนาคารในยุโรปกับตุรกี 

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


กลับ