Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​        เข้าสู่ปี 2021 กับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา นายโจ ไบเดน กับแนวทางการบริหารประเทศที่แตกต่างจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำคนเดิมอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายสิ่งแวดล้อม นายโจ ไบเดน มีความเชื่อว่าการที่ภาครัฐกำหนดนโยบายและให้การสนับสนุนบริษัทที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นรากฐานให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง มีความยั่งยืน เมื่อบริษัทมีความยั่งยืน ก็จะทำให้กิจการขยายตัวนำไปสู่การจ้างงาน ซึ่งทำงานเป็นวงจรให้สหรัฐฯกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การวางนโยบายของผู้นำใหม่สหรัฐเป็นการวางยุทธ์ศาสตร์ประเทศระยะยาว

 
ทั่วโลกพร้อมขยับในทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ
การที่ผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ได้วางแนวทางประเทศแบบนี้ ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับทิศทางและการลงทุนของบริษัทสหรัฐฯ โดยยึดหลัก ESG ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง คือ 

 
E = Environment ดูแลสิ่งแวดล้อม 
S = Social สังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้น
G = Governance มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 
        บริษัททั่วโลกย่อมต้องปรับนโยบายให้ มีสินค้าและบริการที่สอดคล้องไปกับการผลักดันของผู้นำสหรัฐฯคนใหม่เพื่อเปิดตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น บริษัทที่ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทให้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ บริษัทที่ลงทุนพลังงานทางเลือก สินค้าและบริการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าแต่ละบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษก็จะลดลง และทำให้สังคมมีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น

 
ลงทุนอย่างไรให้สอดคล้องไปกับแนวทาง ESG
        จากทิศทางของประเทศมหาอำนาจและแนวทางที่ผู้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งผลให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทาง ESG มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
        ดังนั้นผู้ลงทุนอาจพิจารณาแบ่งเงินเพื่อลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึ้น และ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้สังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน 
ตัวอย่างเช่น กองทุน K-CHANGE-A(A) ของธนาคารกสิกรไทย คลิก​

K-Expert กฤษณ์  ประพฤทธิ์วงศ์ 
ที่ปรึกษาการเงินกสิกรไทย​ 

กลับ

​​