Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​

        ประเทศไทยปัจจุบันมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับการเติบโตปี 2019 จาก 3.70% เหลือ 3.10% เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีน และ สหรัฐฯ และ อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากระทบการส่งออกของไทยในเดือน มิ.ย. 62 หดตัว 8.20% จากปีก่อน ส่งผลต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น
  • การประกอบธุรกิจรอาจไม่เป็นไปตามคาด ทำให้มีสินค้าคงค้างที่รอนำส่ง เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าเพิ่มเติม
  • การติดตามการชำระเงินหลังการขายใช้เวลานานขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ให้บริการ ทำให้ต้นทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น 
        ดังนั้นธุรกิจอาจใช้เวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวเพิ่มทักษะบุคลากรให้มีความสามารถ เช่น เทคนิคการขาย การตลาดออนไลน์ และ เทคโนโลยี
ธรุกิจจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และอาจบริหารเงินสดไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินที่แนวโน้มดอกเบี้ยลดลง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจผ่านช่วงเวลาที่ชะลอตัวและกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กลับ