Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​

        คลายกังวลกับเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยประกันชีวิตและสุขภาพ จากธนาคารกสิกรไทย ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างครอบคลุมหากเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใต้เงื่อนไขตามที่กรมธรรม์กำหนด  
        สมัครวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนชำระเบี้ย 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับ Cash Back สูงสุดถึง 8% ของเบี้ยประกันภัยปีแรก สนใจติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520 (ปี 2020)
 • โครงการประกันชีวิตและสุขภาพ มนุษย์เงินเดือนมีเฮ
 • ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • ตะลาฟุลสะสมทรัพย์ 1520
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่สมัครพร้อมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เท่านั้น​สำหรับลูกค้าที่สมัคร และ ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี
ตามแบบประกันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 63
​​มูลค่าเงินคืนเข้าบัญชี
(Cash Back)
​ชำระผ่านบัตรเครดิต
​ผ่อนชำระ 0% 3
หรือ
10 เดือน

​เต็มจำนวน
เงินสด หรือ บัตรเครดิต KBank
+ สมัครหักบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (APP) หรือ บัตรเครดิต อัตโนมัติ (CCP)
​8% 
ของเบี้ยประกันภัยปีแรก
​เงินสด หรือ บัตรเครดิต KBank
​4%
ของเบี้ยประกันภันปีแรก


บัตรเครดิต ต่างธนาคาร​
​​​​​
​​​​​


เงื่อนไข :
 • สำหรับลูกค้าที่สมัคร และ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามที่กำหนดตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มีนาคม 63 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทยของผู้เอาประกันภัย / ผู้ชำระเบี้ยประกัน (กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์) ที่มีสถานะปกติ (ออมทรัพย์ / กระแสรายวันเท่านั้น) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นบัญชีร่วม และ บัญชีนิติบุคคลไม่สามารถโอนได้ ทั้งนี้รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับโปรโมชั่นไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

หมายเหตุ :
 • หากผู้เอาประกันไม่ได้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากในแบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันภายใน 30 วัน
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้เอาประกันมีกับธนาคารหากลูกค้าไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือไม่สามารถโอนเงินคืนได้ และ ลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 • ​การชำระผ่านบัตรเครดิตทำได้เฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น ไม่รวมบัตร Corporate, Union Pay, ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม (ยกเว้น บัตร Titanium จะไม่ได้รับคะแนนสะสมบัตรเครดิต) 
 • เงื่อนไขการใช้วงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
คำเตือน : รับประกันภัยโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  
โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และ รับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น 
เลขที่ใบอนุญาติ ช00024/2546

กลับ