Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​

  • สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตในอาเซียนชะงักงัน จากการพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าขั้นกลางจากแหล่งที่ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต อย่างประเทศจีน และการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศต้นน้ำที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสำคัญที่ภาคธุรกิจกำลังทบทวนมุมมองในการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ยังรอวันปะทุ
  • เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เป็นประเทศตลาดปลายทางของสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนที่พึ่งพิงแหล่งผลิตสินค้าขั้นกลางที่กระจุกตัว ซึ่งเมื่อประกอบกับแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังไม่สิ้นสุดด้วยแล้ว ก็อาจจะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการพิจารณาการย้ายฐานการผลิตสินค้าสำคัญออกจากจีน ทั้งนี้ อาเซียนเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในการพิจารณาย้ายฐานการผลิตออกจากจีน จากความได้เปรียบด้านสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ และบางประเทศในอาเซียนยังมีต้นทุนแรงงานต่ำกว่าจีน ซึ่งน่าจะช่วยลดทอนความเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนการขนส่งได้บางส่วน


กลับ