Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​

  • โจทย์ทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงจะเป็นโจทย์แรกที่รัฐบาลใหม่ต้องเจอ จากภาพการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของไทยให้ชะลอลงมากกว่าที่ประเมินไว้ 
  • ดังนั้น หากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามกำหนดการในเดือนมิถุนายน 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคงมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2562 และในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อให้ทันใช้เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2563 ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจะช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 
  • อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ หากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ เนื่องจากจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562​


กลับ