Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​เศรษฐกิจไทยโตชะลอในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ​


  • ภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 มองว่า น่าจะขยายตัวได้ต่ำกว่าประมาณการ GDP ทั้งปี 2562 ที่ 4.0% โดยการส่งออกสินค้าของไทยยังให้ภาพการขยายตัวที่ไม่ดีนัก จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว วัฏจักรขาลงของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในขณะที่การลงทุนภายในประเทศยังรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งไทยวันที่ 24 มี.ค. 2562
  • แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 คาดว่า จะยังขยายตัวได้ต่ำกว่า 4.0% เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก ทั้งความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงประเด็นเรื่อง Brexit ยังมีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแบบ No deal ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังต้องรอดูความแน่ชัดทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ​


กลับ